5 Điều Cần Biết Về Biểu Đồ Trạng Thái Trong UML

nhắc đến một trong các sơ đồ trong uml, chúng ta không thể không nhắc đến sơ đồ trạng thái. vậy biểu đồ trạng thái trong uml là gì?

1. sơ đồ trạng thái trong uml là gì?

Biểu đồ trạng thái là một trong năm biểu đồ UML được sử dụng để mô hình hóa bản chất động của hệ thống. xác định các trạng thái khác nhau của một đối tượng trong suốt thời gian tồn tại của nó và các trạng thái này được thay đổi bởi các sự kiện.

Có hai loại biểu đồ trạng thái trong uml:

hộp trạng thái hành vi:

 • nắm bắt hành vi của một thực thể có trong hệ thống.
 • được sử dụng để thể hiện việc triển khai cụ thể của một phần tử.
 • hành vi của một hệ thống có thể được mô hình hóa sử dụng sơ đồ máy tính trạng thái tải.

state machine example bank atm Ví dụ “Biểu đồ trạng thái hành vi

sơ đồ trạng thái giao thức:

 • Các sơ đồ này được sử dụng để nắm bắt hành vi của một giao thức.
 • Nó thể hiện cách trạng thái của giao thức thay đổi liên quan đến các sự kiện.
 • cũng thể hiện những thay đổi tương ứng trong hệ thống.
 • chúng không đại diện cho việc triển khai cụ thể của một phần tử.

Protocol State Machine of Role Chair

ví dụ “sơ đồ trạng thái giao thức

2. Biểu đồ trạng thái dùng để làm gì?

Biểu đồ trạng thái được sử dụng để mô tả một cách trừu tượng hoạt động của hệ thống. hành vi này được phân tích và biểu diễn bằng một chuỗi các sự kiện có thể xảy ra ở một hoặc nhiều trạng thái có thể xảy ra. theo cách này, “mỗi sơ đồ thường đại diện cho các đối tượng của một lớp duy nhất và theo dõi các trạng thái khác nhau của các đối tượng của nó thông qua hệ thống”. sơ đồ trạng thái có thể được sử dụng để biểu diễn bằng đồ thị các máy trạng thái hữu hạn.

3. khi nào sử dụng biểu đồ trạng thái trong uml

 • để mô hình hóa trạng thái của các đối tượng trong một hệ thống.
 • để lập mô hình hệ thống phản ứng. hệ thống phản hồi bao gồm các đối tượng phản hồi.
 • để xác định các sự kiện gây ra thay đổi trạng thái.

4. các thành phần tạo nên sơ đồ trạng thái trong uml

Sau đây là các ký hiệu khác nhau được sử dụng trong biểu đồ trạng thái. tất cả các ký hiệu này, khi kết hợp với nhau, tạo thành một sơ đồ duy nhất.

052919 0832 StateMachin1

trạng thái ban đầu: ký hiệu trạng thái ban đầu được sử dụng để chỉ ra điểm bắt đầu của biểu đồ trạng thái.

state-box: là một điểm cụ thể trong vòng đời của một đối tượng được xác định bằng cách sử dụng một số điều kiện hoặc một khai báo trong phần nội dung của bộ phân loại, được biểu thị bằng hình chữ nhật với các góc được làm tròn. tên của một tiểu bang được viết bên trong hình chữ nhật tròn hoặc cũng có thể được đặt bên ngoài hình chữ nhật

hộp quyết định: chứa một điều kiện. tùy thuộc vào kết quả của điều kiện bảo vệ đã đánh giá, một tuyến mới sẽ được thực hiện để thực thi chương trình.

trạng thái kết thúc: Biểu tượng này được sử dụng để biểu thị phần cuối của biểu đồ trạng thái.

Ngoài ra còn có sự chuyển đổi: Sự chuyển đổi là sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác xảy ra do một số sự kiện. quá trình chuyển đổi khiến một đối tượng thay đổi trạng thái.

state machine diagram

5. cách vẽ biểu đồ trạng thái trong uml.

bước 1 : xác định trạng thái ban đầu và trạng thái cuối cùng cuối cùng.

bước 2 : xác định các trạng thái có thể có mà đối tượng có thể tồn tại (các giá trị biên tương ứng với các thuộc tính khác nhau hướng dẫn chúng ta xác định các trạng thái khác cùng nhau).

Bước 3: Gắn thẻ các sự kiện kích hoạt các chuyển đổi này.

lưu ý : các quy tắc sau phải được tính đến khi vẽ sơ đồ trạng thái

 • tên của quá trình chuyển đổi phải là duy nhất.
 • tên của trạng thái phải dễ hiểu và mô tả hoạt động của trạng thái.
 • nếu có một số đối tượng, chỉ những đối tượng cần thiết mới được triển khai.
 • một tên riêng cần được cung cấp cho mỗi chuyển đổi và một sự kiện.

kết luận:

vậy là tôi đã trình bày cho bạn tổng quan về biểu đồ trạng thái trong uml. Qua đây, bạn có thể hiểu thêm về sơ đồ trạng thái và biết cách áp dụng nó vào công việc mô tả các hệ thống đang được phát triển và bảo trì sau này một cách chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *