Mã QHNS là gì? Cách tra cứu mã quan hệ ngân sách?

Trong ngành tài chính chắc hẳn không ai là không biết đến thuật ngữ mã quan hệ ngân sách, đây được hiểu là mã đơn vị liên quan đến ngân sách dùng để thực hiện các giao dịch với kho bạc nhà nước và loại mã quan hệ ngân sách này phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. mã quan hệ ngân sách là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Khoản 9 Thông tư 67/2018 / tt-btc quy định về quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công nêu trên thì khái niệm mã qhns như sau:

”9. Mã đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành tài chính Danh mục dùng chung (sau đây viết tắt là mã qhns) là mã của đơn vị sử dụng ngân sách để giao dịch với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính cấp ( phòng tin học thống kê tài chính) đối với các đơn vị thuộc ngân sách trung ương; Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). ”

thì theo quy định trên, mã quan hệ ngân sách là mã của đơn vị liên quan đến ngân sách được sử dụng để thực hiện các giao dịch với kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) cấp cho đơn vị thuộc ngân sách trung ương, sở tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

2. cách tra cứu mã quan hệ ngân sách:

theo điều 5 thông tư 185/2015 / tt-btc quy định số lượng đơn vị liên quan đến ngân sách như sau:

– Mã đơn vị liên quan đến ngân sách (đơn vị) là dãy số được quy định theo nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng đơn vị liên quan đến ngân sách. mã đơn vị dùng để xác định từng đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách và dự án đầu tư cùng với các tiêu chí quản lý của đơn vị. p>

– về cấu trúc mã nhà cung cấp dịch vụ bao gồm: 2 phần, mã định danh và tiêu chí quản lý, cụ thể như sau: mã định danh là thông tin duy nhất, chỉ tiêu quản lý là thông tin liên quan đến đơn vị dự toán, ngân sách người dùng và các thông tin khác các chủ thể liên quan đến ngân sách hoặc dự án đầu tư. Mối quan hệ giữa mã định danh và tiêu chí quản lý là tất cả các chỉ số quản lý có thể được tìm thấy từ một mã định danh duy nhất.

+ phần định danh của mã dvqhns bao gồm 7 ký tự và được tổ chức như sau:

nx1x2x3x4x5x6

xem thêm: các cách khắc phục thâm hụt ngân sách nhà nước

ở đâu:

– n là ký tự phân biệt mã, chỉ định:

+ n = 1, 2 dùng để cung cấp đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

+ n = 3 được sử dụng để cấp cho các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách;

+ n = 7, 8 được sử dụng để cấp các dự án đầu tư;

– x1x2x3x4x5x6 là số đơn vị thứ tự liên quan đến ngân sách.

+ các chỉ số quản lý bao gồm:

tiêu chí quản lý đối với đơn vị dự toán, đơn vị dự toán và các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách bao gồm: tên đơn vị, loại đơn vị, chương ngân sách, mức dự toán, đơn vị mẹ trực tiếp quản lý, văn bản thành lập đơn vị, địa chỉ đơn vị , thông tin về đại diện của đơn vị đăng ký mã số dvqhns;

xem thêm: tạo cơ sở cho việc lập và lập dự toán ngân sách nhà nước

tiêu chí quản lý dự án đầu tư bao gồm: tên dự án đầu tư, nhóm dự án đầu tư, hình thức dự án, hình thức quản lý dự án, dự án mẹ (nếu có), chủ đầu tư, ban quản lý dự án (nếu có), cơ quan chủ quản cấp trên, quyết định hoặc văn bản thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (đối với dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư), tổng mức đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, thành phần kinh tế.

3. thủ tục đăng ký mã liên quan đến ngân sách:

3.1. trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán gửi hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 159 phan ngọc hiền, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh). Cà Mau) trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ), cụ thể như sau:

– sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ

– buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

+ bước 2: nhân viên tiếp nhận xem xét yêu cầu:

– nếu yêu cầu đầy đủ và hợp lệ, chúng tôi sẽ gửi biên nhận theo mẫu số 09-msns-btc của phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 185/2015 / tt-btc ngày 17 tháng 11 năm 2015 để gửi. người nộp đơn.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng chưa đầy đủ, máy chủ vẫn lập thủ tục tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu đơn vị ngay lập tức hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. .

– nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận trả hồ sơ và lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh, một lần để đơn vị hoàn thiện và gửi lại hồ sơ.

xem thêm: chi phí của ngân sách nhà nước là gì? quy định về điều kiện chi của ngân sách nhà nước?

3.2. cách thực hiện:

Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị (phòng) quan hệ ngân sách sẽ được nộp cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh theo một trong ba cách sau:

+ nộp đơn trực tiếp;

+ gửi yêu cầu qua thư;

+ gửi yêu cầu của bạn qua dịch vụ công trực tuyến để đăng ký và lấy mã dvqhns.

3.3. thành phần, số lượng bản ghi:

trường hợp 1: hồ sơ đăng ký mã dvqhns cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm:

– Tờ khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách theo mẫu số 01-msns-btc của Phụ lục kèm theo thông tin. 185/2015 / tt-btc;

– Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số dvqhns (đối với đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-msns-btc của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015 / tt-btc là có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ của tài liệu thành lập.

trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã dvqhns cho các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách, bao gồm:

xem thêm: nội dung các nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

– Bản kê khai số đăng ký đơn vị sử dụng dự toán của các đơn vị, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách theo mẫu số 01-msns-btc tại phụ lục đính kèm tại thông tin . 185/2015 / tt-btc.

– bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

+ văn bản cài đặt đơn vị;

+ văn bản của các cơ quan nhà nước có liên quan giao nhiệm vụ và kinh phí cho đơn vị.

trường hợp 3: Hồ sơ đăng ký mã dvqhns đối với dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm:

– Bản đăng ký mã số dvqhns dùng cho dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-msns-btc của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015 / tt-btc.

– bản sao hợp lệ quyết định hoặc văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

trường hợp 4: Hồ sơ đăng ký mã dvqhns đối với dự án đầu tư đang trong giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm:

xem thêm: ngân sách vốn nhà nước là gì? phân biệt với vốn ngoài ngân sách nhà nước?

– Phiếu đăng ký mã dvqhns dùng cho các dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-msns-btc của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015 / tt-btc .

– bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu sau:

+ quyết định đầu tư dự án;

+ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

+ các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

trường hợp 5: đăng ký bổ sung thông tin về quá trình chuyển đổi giai đoạn của dự án đầu tư, bao gồm:

– Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-msns-btc của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015 / tt-btc.

– bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu sau:

xem thêm: Cơ cấu chi ngân sách nhà nước? các biện pháp cân đối và quản lý ngân sách nhà nước?

+ quyết định đầu tư dự án;

+ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

+ các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

trường hợp 6: đăng ký thay đổi thông tin mã đơn vị liên quan đến ngân sách

– Trường hợp đơn vị liên quan đến ngân sách, nếu có thay đổi về tiêu chí đăng ký mã đơn vị như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cao nhất, đơn vị phải gửi thông báo đến cơ quan tài chính nơi cấp mã số.

– nội dung thông báo theo mẫu số 06-msns-btc của phụ lục kèm theo thông tư số 185/2015 / tt-btc.

3.4. số lượng bản ghi:

01 trò chơi.

3.5. thời hạn giải quyết:

Thời hạn để cơ quan tài chính cấp số dịch vụ khách hàng và gửi thông báo cấp giấy chứng nhận số dịch vụ điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ nếu nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; Nếu nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mã dvqhns là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

xem thêm: ngân sách nhà nước là gì? khái niệm ngân sách nhà nước?

3.6. đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

+ các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ được nhà nước giao.

+ đơn vị công lập phi thương mại.

+ các thực thể khác có liên quan đến ngân sách.

3.7. cơ quan thực hiện:

+ cơ quan ra quyết định: Bộ tài chính.

+ cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp: Bộ tài chính.

+ cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách: bộ phận tài chính.

3.8. kết quả thực hiện:

cấp chứng chỉ số đơn vị liên quan đến ước tính điện tử.

xem thêm: bội chi ngân sách nhà nước

+ Mẫu giấy chứng nhận số cơ quan điện tử dùng để cấp cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách và các đơn vị khác có liên quan đến ngân sách theo mẫu số 05a-msns-btc tại phụ lục đính kèm theo thông tư số 185/2015 / tt- btc ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Mẫu giấy chứng nhận mã số đơn vị điện tử dùng cho dự án đầu tư theo mẫu số 05b-msns-btc của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015 / tt-btc ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.9. phí và lệ phí:

không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *