Chức danh chính ủy là gì? Có vai trò như thế nào trong quân đội? – Dịch vụ tạo Google Entity Stacking chuẩn nhất

commissar là gì? commissar là một chức danh khá quen thuộc trong quân đội mà bạn đã ít nhất một lần nghe đến. Nếu bạn chưa hiểu rõ về chức danh này, hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của chính ủy.

1. một ủy viên là gì? phân biệt giữa chính ủy và chính ủy

1.1. giải thích chính ủy là gì?

chính ủy là tên viết tắt của chính ủy, đây là chức danh của cán bộ chuyên trách đại diện cho cơ quan lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc đảng chính trị) trong lực lượng vũ trang, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy và các nhà lãnh đạo quân sự. trong giáo dục chính trị quân sự.

Trong lịch sử quân sự thế giới, chức danh chính ủy xuất hiện lần đầu tiên trong cách mạng Pháp, nhưng sau đó được sử dụng rộng rãi trong lực lượng vũ trang của các nước cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.

Chính ủy là người đứng đầu công tác chính trị trong đơn vị

Chính ủy là người đứng đầu công tác chính trị trong đơn vị

1.2. Phân biệt Chính ủy và Chính trị viên

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai chức danh chính ủy và chính ủy. đây là so sánh giữa hai cái tên này:

  • giống nhau: cả hai chức danh đều chỉ người lãnh đạo cao nhất, phụ trách công tác chính trị trong lực lượng vũ trang và được biên chế từ cấp đại đội trở lên.
  • khác nhau: ở cấp đại đội và cấp tiểu đoàn sẽ được gọi là chính ủy và ở cấp cao hơn tiểu đoàn mới sẽ được gọi là chính ủy. được hiểu đơn giản là cách gọi dựa trên thứ bậc của các đơn vị trong lực lượng vũ trang.

2. vai trò của chủ tịch chính ủy

Các cá nhân giữ chức vụ chính ủy cấp trung đoàn trở lên có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tinh thần cho quân nhân. góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội, nâng cao hiệu quả điều hành của chỉ huy.

Theo nghị quyết 51-nq / tw ngày 20/7/2005 của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng (xi) đã xác định rõ “chính ủy là người chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước nhà chức trách, cấp trên và cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động chính trị của đơn vị; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp với chức trách, nhiệm vụ; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chung của đơn vị ” .

Trong đó, chính ủy là người chủ trì mọi hoạt động xây dựng chính trị của đơn vị; Trực tiếp hướng dẫn hoạt động của mọi tổ chức, cá nhân trong đơn vị theo đúng chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. đồng thời chấp hành nghiêm túc nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng, mệnh lệnh, chỉ thị của chỉ huy đơn vị.

Mọi hoạt động của chính ủy phải bảo đảm quán triệt chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng trong toàn đơn vị; mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các tổ chức của đơn vị được xây dựng theo hướng đồng bộ, có chất lượng chính trị cao.

Để thực hiện tốt vai trò của mình, chính ủy phải chủ động phối hợp chặt chẽ với chỉ huy các cấp của đơn vị trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. trong quá trình hoạt động, chính ủy làm mọi việc có thể để tạo điều kiện cho cấp phó hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; đồng thời luôn theo dõi sát sao cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh.

Là chính ủy trong đơn vị, phẩm chất, năng lực, tác phong công tác và uy tín của chính ủy luôn có ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, ý chí của mọi cán bộ, bộ, chiến sĩ thuộc quyền. vì vậy, đòi hỏi người chính ủy phải thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời phải có năng lực làm việc, nói và làm; thực sự nêu gương trước tập thể để làm gương cho các đồng chí khác.

Chính ủy có vai trò quan trọng trong quân đội

Chính ủy có vai trò quan trọng trong quân đội

3. Nhiệm vụ của chính ủy là gì?

Chính ủy là người đứng đầu đơn vị về công tác chính trị, nhiệm vụ của chính ủy bao gồm:

  • xây dựng một tổ chức vững mạnh về tư tưởng, phẩm chất và đạo đức, trong đó mỗi cá nhân luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  • thực hiện bằng cách đào tạo và phát huy đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ có năng lực, tinh thần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • tham gia công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt nhằm nâng cao tình đoàn kết, bền chặt giữa bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.
  • hợp tác trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng, tin tưởng với chỉ huy đơn vị để đưa ra những đề xuất về công tác chính trị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị, cũng như báo cáo cấp trên.
  • khen thưởng trực tiếp. đối với cá nhân có công với cách mạng và chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị theo thẩm quyền được giao.
  • thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính sách nội bộ của đơn vị một cách trong sạch và toàn diện.
  • thực hiện nghiên cứu khoa học xã hội để nâng cao khả năng hợp tác công tác chính trị của đảng đoàn kết.

Bài viết trước đã giải thích chi tiết người quản lý là gì chưa? hy vọng với những thông tin trên, các bạn đã hiểu được vai trò, nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chức danh chính ủy trong quân đội là không thể thay thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *