khi tham gia bảo hiểm nhà hoặc thẻ sinh viên, nhà nông, lâm, ngư nghiệp … thì người tham gia được cấp thẻ bhyt cho đối tượng khác, khi đó thẻ bhyt đã mua sẽ được hoàn tiền.

cụ thể: bạn quang vinh an minh, kien giang gửi câu hỏi cho chúng tôi: mình mua bhyt nội địa có giá trị từ 1/11/2020 đến 31/10/2021 đến hết ngày 12 tháng 1 năm 2021. Mình coi như đã về nhà nghèo, được cấp thẻ vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, tôi có thể hoàn lại tiền thanh toán phí bảo hiểm nhà không?

chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

theo khoản 1 điều 20 quyết định 595 / qĐ-bhxh trường hợp sau:

– người tham gia được cấp thẻ bhyt theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng của thẻ đã cấp trước đó (thứ tự đóng sau đối tượng mới theo quy định tại điều 12 của luật bhyt) .- do ngân sách nhà nước điều chỉnh để hỗ trợ đóng phí bảo hiểm; – chết trước khi thẻ bhyt còn hiệu lực.

theo quy định trước đây, khoản thanh toán bảo hiểm nhà mà bạn đã ký hợp đồng trước đó sẽ được hoàn lại.

số tiền và thời hạn hoàn trả:

số tiền hoàn lại được tính theo tỷ lệ thanh toán và thời điểm thanh toán nhưng thẻ không được sử dụng. thời điểm đã nộp tiền nhưng thẻ chưa sử dụng được tính từ thời điểm sau: – Kể từ thời điểm thẻ bhyt được phát hành theo nhóm, có giá trị sử dụng cho các đối tượng quy định tại điểm 1.1 khoản này. 1 quyết định 595.- kể từ thời điểm quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng quy định tại điểm 1.2 khoản 1, quyết định 595. quyết định 595.

thủ tục hoàn trả phí bảo hiểm và thời hạn hoàn trả

thủ tục hoàn trả rất đơn giản, bạn chỉ cần đến cơ quan bảo hiểm và viết mẫu tk1-ts , trường hợp 1 người, trường hợp trả lại tiền đã đóng cho nhiều người của sau đó cùng một người lập danh sách mẫu d03-ts giấy chứng tử trong trường hợp chết. trong vòng 05 ngày yêu cầu của bạn sẽ được xử lý.

khoản 4.5 điều 17 quyết định 595 / qd-bhxh

4. nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ, bao gồm: 4.1. người thuộc hộ cận nghèo 4.1a.28 người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp nêu tại điểm 3.7 khoản 3 Điều này.4.2. học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả học sinh hệ dân sự của các trường CAND, 4.3. người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.5. nhóm tham gia bhyt mỗi hộ, bao gồm: 5.1. tất cả những người có tên trong sổ đăng ký nhà, trừ các đối tượng quy định tại các tiểu mục 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng; tất cả những người có tên trong sổ tạm trú, trừ những đối tượng ghi tại các số 1, 2, 3 và 4 Điều này. d số 18 Điều 1 Nghị quyết số 505 / qd-bhxh, có hiệu lực kể từ tháng 5 1/202028 sửa đổi, hoàn thiện theo quy định tại khoản 19 điều 1 quyết định số 505 / qd-bhxh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 202029 sửa đổi, hoàn thiện theo quy định tại khoản 20 điều 1 quyết định số 505 / qđ -bhxh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 202029b) Người sống trong cơ sở bảo trợ xã hội không được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.