Lý thuyết GDQP 12 bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

bài 2: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

1. tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Lý thuyết GDQP 12 bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

a. kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh

– Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh của lực lượng vũ trang là đặc trưng.

– Nền bảo vệ Tổ quốc của các dân tộc là nền bảo vệ Tổ quốc với bản chất “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”

– An ninh quốc phòng là sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước về mọi mặt

– An ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân lãnh đạo

b. ý tưởng chỉ đạo của đảng

– Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

– kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế.

– Gắn kết nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động quốc phòng và an ninh với hoạt động đối ngoại.

– Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

– Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh nhân dân.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an nhân dân trong sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

2. nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh của các dân tộc trong thời kỳ mới

a. các tính năng

– đó là quốc phòng – an ninh của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

– mục đích duy nhất là phòng vệ chính đáng.

– sức mạnh của nó là cơ sở để triển khai chiến lược bảo vệ quốc gia tổng hợp.

– được xây dựng hoàn chỉnh và từng bước hiện đại.

– nền quốc phòng toàn dân luôn gắn liền với an ninh nhân dân.

b. mục đích

– Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ;

– bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ;

– bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

– bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích quốc gia;

– bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…;

– duy trì ổn định chính trị, môi trường hòa bình …

c. nhiệm vụ

– nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ;

đánh bại tất cả những kẻ xâm lược

âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn và lật đổ không thành công

– nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân:

duy trì sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động;

đấu tranh chống lại mọi hành vi gây rối và phá hoại;

giữ gìn trật tự và an ninh xã hội.

d. nội dung

phát huy tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân và an ninh của nhân dân.

– Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần: hiện nay cần tập trung: + xây dựng lòng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào đảng, nhà nước và chế độ. + xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. + giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. + luôn chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân. – Xây dựng tiềm lực kinh tế: hiện nay cần tập trung: + Gắn kinh tế với quốc phòng. + thúc đẩy nền kinh tế bên trong. + Gắn xây dựng kết cấu hạ tầng nền kinh tế với xây dựng kết cấu hạ tầng quốc phòng, an ninh. + có kế hoạch huy động kinh tế trong thời chiến. + Tăng cường hội nhập kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh. – Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: hiện nay cần tập trung: + Huy động tổng lực của các ngành khoa học và công nghệ cả nước cho quốc phòng, an ninh. + Coi trọng việc đào tạo, đề bạt và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh. + Hiện đại hoá từng bước cơ sở hạ tầng và cơ sở nghiên cứu phục vụ khoa học, công nghệ, quốc phòng và an ninh. – Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh: hiện nay cần tập trung: + Xây dựng lực lượng vũ trang “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trên cơ sở xây dựng chính trị. + gắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, vũ khí, trang bị. + Tạo ra đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. + chuẩn bị cho đất nước về mọi mặt, sẵn sàng động viên khi có chiến tranh. + tiếp tục tăng cường nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự.

* xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân:

Bây giờ bạn cần tập trung:

+ nhập thế trận quốc phòng với thế trận an ninh thành một thể thống nhất.

+ phân vùng chiến lược về quốc phòng và an ninh với phân vùng kinh tế.

+ xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc.

+ tổ chức phát triển “kế hoạch phòng thủ dân sự”

+ xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng chiến đấu

e. các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân

– tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh quốc gia.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh.

– Không ngừng nâng cao chất lượng của các lực lượng vũ trang nhân dân trung ương là quân đội và công an.

3. nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh toàn dân

– tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng lòng tin, bồi đắp lòng yêu nước, yêu chế độ, góp phần xây dựng đất nước.

– nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc.

– kỷ luật tự giác, học tập tích cực, làm chủ kiến ​​thức qpan; tham gia tích cực vào các hoạt động của qpan.

– tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *