Net Interest Income (NII): Formula and Calculator [Excel Template]

Net Interest Income (NII)

công thức thu nhập lãi ròng (nii)

Thu nhập lãi ròng là thước đo khả năng sinh lời thường được sử dụng nhất trong lĩnh vực tài chính, ví dụ: ngân hàng và tổ chức cho vay.

Công thức tính chỉ số thu nhập trừ chi phí lãi vay của bạn khỏi thu nhập lãi.

 • thu nhập từ lãi suất : tiền lãi thu được từ danh mục cho vay chưa thanh toán của ngân hàng (“dòng tiền”).
 • chi phí lãi vay : lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi của khách hàng chưa thanh toán (“rút tiền mặt”).
công thức thu nhập lãi ròng
 • thu nhập lãi ròng = thu nhập lãi – chi phí lãi vay

Mô hình kinh doanh của ngân hàng dựa trên việc cấu trúc các khoản vay cho người vay cá nhân hoặc doanh nghiệp để đổi lấy các khoản thanh toán lãi suất thường xuyên cho đến khi đáo hạn.

khi đáo hạn, người đi vay có nghĩa vụ hoàn trả số tiền ban đầu cho người cho vay, bao gồm tất cả lãi phát sinh, nếu có (tức là lãi trả bằng hiện vật).

Trong danh mục cho vay, tài sản chịu lãi chủ yếu bao gồm các khoản cho vay, thế chấp và các sản phẩm tài chính khác.

Mặt khác, nợ phải trả lãi của ngân hàng bao gồm tiền gửi của khách hàng, cũng như các khoản vay từ các ngân hàng khác.

công thức biên lãi ròng

Nếu bạn muốn so sánh khả năng sinh lời của ngân hàng với các ngân hàng cùng ngành, thì thu nhập lãi ròng có thể được chia cho giá trị trung bình của tài sản sinh lãi của ngân hàng đó.

Tỷ lệ phần trăm kết quả là “Biên lãi ròng”, được tiêu chuẩn hóa và phù hợp hơn để so sánh giữa các năm trước đây để so sánh với các công ty cùng ngành.

công thức biên lãi ròng
 • biên lãi ròng = thu nhập lãi ròng / danh mục cho vay trung bình

máy tính thu nhập lãi ròng: mẫu excel

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập lập mô hình mà bạn có thể truy cập bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.

ví dụ tính toán thu nhập lãi ròng (nii)

Giả sử chúng ta có một ngân hàng có danh mục cho vay chưa thanh toán trung bình là 600 triệu đô la.

“trung bình” được tính bằng tổng giá trị đầu kỳ và cuối kỳ của dư nợ của ngân hàng, chia cho hai.

Lãi suất trung bình cho các khoản vay sẽ được giả định là 4,0% cho đơn giản.

 • danh mục cho vay = 600 triệu đô la
 • lãi suất = 4,0%

Đối với tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, giá trị trung bình là 200 triệu đô la và lãi suất áp dụng là 1,0%.

 • danh mục cho vay = 400 triệu đô la
 • lãi suất = 1,0%

Sử dụng các giả định đó, chúng tôi có thể tính thu nhập lãi của ngân hàng là 24 triệu đô la và chi phí lãi vay của ngân hàng là 4 triệu đô la.

 • thu nhập lãi = 600 triệu đô la * 4,0% = 24 triệu đô la
 • chi phí lãi vay = 400 triệu đô la * 1,0% = 4 triệu đô la

Chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi vay của ngân hàng là 20 triệu đô la, thể hiện thu nhập lãi ròng của ngân hàng trong năm hiện tại.

 • thu nhập lãi ròng = $ 24 triệu – $ 4 triệu = $ 20 triệu

Net Interest Income Calculator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *