hướng dẫn cách đăng tiền tạm ứng: tài khoản 141, đăng tiền và vật tư đã tạm ứng cho người lao động và nhập lại tiền tạm ứng.

1. nguyên tắc kế toán tài khoản 141 – tạm ứng

a) tài khoản này được sử dụng để ghi lại các khoản tạm ứng từ công ty cho nhân viên và việc thanh toán các khoản tạm ứng đó.

b) Tạm ứng là khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, lao động đã được phê duyệt. người nhận tiền tạm ứng phải là người lao động đang làm việc trong công ty. đối với những người nhận tạm ứng thường xuyên (ở các bộ phận cung ứng vật tư, quản trị và điều hành) thì họ phải được giám đốc (tổng giám đốc) chỉ định bằng văn bản.

c) người nhận tạm ứng (cá nhân hoặc tập thể) phải chịu trách nhiệm trước công ty về số tiền đã nhận và chỉ được sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích, nội dung công việc đã được duyệt. nếu số tiền nhận trước không sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải nộp lại quỹ. người nhận tạm ứng không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng.

– Khi hoàn thành và hoàn thành công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tiền tạm ứng (kèm theo chứng từ gốc) để thanh toán đầy đủ, dứt điểm (từng đợt, từng khoản) tiền tạm ứng đã nhận. , số tiền đã sử dụng và chênh lệch giữa số tiền đã nhận và đã sử dụng (nếu có). số tiền tạm ứng nếu không sử dụng, không nộp lại quỹ thì phải trừ vào lương của người nhận tạm ứng. trong trường hợp công ty chi nhiều hơn số tiền đã nhận trước, công ty sẽ thanh toán số tiền còn thiếu.

d) Bạn phải thanh toán đầy đủ khoản tạm ứng cho kỳ trước trước khi nhận khoản tạm ứng cho kỳ tiếp theo. Kế toán phải mở sổ cái chi tiết để theo dõi từng người nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình trạng nhận, chi cho từng khoản tạm ứng.

ký tự t hạch toán cho tài khoản 141

hạch toán tài khoản 141

2. cấu trúc và nội dung của tài khoản 141

con nợ:

với:

– tiền và tài liệu đã được ứng trước cho nhân viên của công ty.

– các khoản tạm ứng đã được thanh toán;

– số tiền tạm ứng không sử dụng được nhập lại vào quỹ hoặc trừ vào lương;

– vật liệu đã được sử dụng trước đó được nhập lại và không hết

số dư ghi nợ: tạm ứng chưa thanh toán.

3. cách tiến hành một số giao dịch.

a) khi bạn ứng trước tiền hoặc đồ dùng cho nhân viên công ty , hãy viết:

ghi nợ tài khoản 141 – tạm ứng

có các tài khoản 111, 112, 152, …

b) khi kết thúc công việc được giao người nhận tạm ứng phải lập bảng tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán tạm ứng, các tài khoản sau sẽ được đăng ký :

phải có các tài khoản 152,153, 156, 241, 331, 621,623, 627, 642, …

có tài khoản 141 – tạm ứng.

c) nếu tạm ứng (hoặc sử dụng) không hết thì phải thu hồi, bổ sung hoặc khấu trừ vào lương của người nhận tạm ứng , ghi:

ghi nợ tài khoản 111 – tiền mặt

Nợ TK 152- nguyên vật liệu

nợ tài khoản 334 – phải trả người lao động

có tài khoản 141 – tạm ứng.

d) trường hợp số tiền thực tế được duyệt lớn hơn số tiền nhận trước, kế toán phải lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng , ghi:

phải đếm 152, 153,156, 241, 621, 622, 627, …

có tài khoản 111 – tiền mặt.

lưu ý: đây là khoản tạm ứng cho người lao động để mua nguyên liệu, vật tư … và nếu là khoản tạm ứng lương thì phải đăng ký qua tài khoản 334.

xem tại đây để biết thêm chi tiết: cách tính lương trước.

Tôi chúc bạn thành công! kế toán thien ung liên tục mở các lớp thực hành thực hành ghi sổ kế toán , thực hành lập báo cáo tài chính, hoàn thuế trực tiếp trên chứng từ thực tế.

hạch toán khoản tạm ứng