Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. tài sản bao gồm tài sản thực và tài sản cá nhân. Vậy tài sản chính xác là gì? Quyền tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

thuộc tính là gì?

là một đối tượng của tài sản – được quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) như sau: tài sản là vật, tiền, tài liệu có giá trị và các quyền tài sản. tài sản bao gồm tài sản thực và tài sản cá nhân. Bất động sản và tài sản cá nhân có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

điều

Mọi vật là đối tượng của thế giới vật chất theo nghĩa rộng bao gồm động vật, thực vật và những thứ có ý nghĩa vật lý ở mọi trạng thái (rắn, lỏng, khí).

Có nghĩa là một phạm trù pháp lý, sự vật là một bộ phận của thế giới vật chất có thể thỏa mãn một nhu cầu (vật chất) nào đó của con người. tuy nhiên, không có phần nào của thế giới vật chất được coi là vật. do đó, có những phần của thế giới vật chất theo một cách được coi là sự vật nhưng theo cách khác thì không.

ví dụ: không khí trong tự nhiên, nước suối, nước sông, nước biển … không được coi là vật thể. nhưng nếu nó rơi vào chai nước hoặc nóng, lạnh, v.v., nó được coi là một đồ vật.

như vậy, ngoài yếu tố thỏa mãn nhu cầu của con người, vật có thật có tính chất tài sản phải thuộc sở hữu của con người, có giá trị đặc điểm và trở thành đối tượng giao lưu dân sự.

Do sự phát triển của khoa học công nghệ, khái niệm về đối tượng trong khoa học pháp lý cũng được mở rộng hơn.

<3

vật là hàng hoá không chỉ là những thứ tồn tại mà còn bao gồm những thứ (hoặc hàng hoá) được sở hữu. Điều 175 blds định nghĩa loại tài sản này là: hoa lợi và tiền thuê. nó là sự gia tăng của cải trong những điều kiện nhất định. tương tự như vậy, tiền và giấy tờ có giá cũng được xác định là hàng hóa có tính chất đặc biệt.

xem thêm: phân loại đồ vật theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015

phân biệt giữa tài sản và tài sản

Cần phân biệt tài sản với khái niệm hàng hóa trong khoa học chính trị và kinh tế (là sản phẩm do con người tạo ra có giá trị và giá trị sử dụng). Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi lao động xã hội được sử dụng trong quá trình sản xuất ra nó. đất đai và tài nguyên thiên nhiên là vật thể (tài sản sàn) nhưng không phải là hàng hoá vì chúng không gắn với công tác xã hội. do đó, khái niệm hàng hoá có phạm vi rộng hơn khái niệm hàng hoá.

quyền tài sản

ngoài vật, tiền – tài sản còn được định nghĩa là quyền tài sản theo quy định tại điều 115 BLDS: “quyền tài sản là quyền định giá được bằng tiền, bao gồm cả quyền tài sản trên đối tượng tài sản. quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. ”.

Quyền tài sản được hiểu theo nghĩa rộng là quyền của cá nhân, tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện các hành vi đối với tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ mang lại lợi ích vật chất cho mình. theo nghĩa này, quyền sở hữu cũng là một quyền tài sản. quyền yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ tài sản (trái quy định của pháp luật) cũng là quyền tài sản Trên cơ sở quan niệm như vậy, luật La Mã phân loại quyền tài sản (quyền dân sự) thành quyền tài sản chứ không phải vật quyền. chúng không được chia thành quyền tài sản và quyền tài sản. suy cho cùng, quyền sở hữu cũng là quyền tài sản.

điều 115 luật quy định quyền tài sản là quyền có giá trị bằng tiền. Theo quy định này, nhà lập pháp hiểu quyền của cá nhân, tức là quyền của chủ thể này đối với chủ thể khác và quyền này có giá trị bằng tiền.

khi đó, theo quy định của điều 115, thực quyền là quyền yêu cầu người khác thực hiện một nghĩa vụ có giá trị bằng một số tiền nhất định, chẳng hạn như trả nợ, sửa chữa hư hỏng hoặc yêu cầu người khác chuyển nhượng. quyền sở hữu. giá trị của một đối tượng. ví dụ quyền yêu cầu thanh toán giá trị của hàng hóa thông thường.

Với sự phát triển của kinh tế – xã hội, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì tài sản có phạm vi như vật. chúng bao gồm tất cả các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. có nghĩa là tài sản có thể được xác lập với bất kỳ loại tài sản nào, miễn là pháp luật không cấm lưu hành dân sự.

phía trên nội dung của nội dung là gì? theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành gửi đến bạn đọc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với lawkey để được tư vấn.

xem thêm: quyền sử dụng tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015

Quyền chiếm hữu tài sản được quy định như thế nào?