Tổng hợp các mẫu, biểu mẫu chứng từ giao dịch ngân hàng bidv mới nhất ngay bây giờ, hãy tải nhanh biểu mẫu bidv.

hình thức thanh toán bidv

biểu mẫu rút lại bidv

biểu mẫu ủy quyền thanh toán bidv

cách viết các phần tử trong con dấu ủy quyền

mục 1: “tên tài khoản ghi nợ”: nhập tên tài khoản ca / ​​sa của khách hàng, số tiền vay trong bidv.

phần 2: “người nhận thanh toán” và thông tin người nhận thanh toán

yếu tố “người nhận thanh toán”, số cmnd / hc, ngày phát hành, nơi cấp, số tài khoản:

 • trường hợp người thụ hưởng có tài khoản bidv hoặc ngân hàng khác: ghi tên tài khoản, số tài khoản của người thụ hưởng trong ngân hàng chứ không ghi số cmnd / hc, ngày cấp, nơi cấp của người thụ hưởng nếu khách hàng chuyển tiền trả nợ: ghi tên tài khoản, số tài khoản vay theo thông báo bidv.
 • trường hợp người thụ hưởng nhận được giấy tờ tùy thân trong bidv hoặc ngân hàng khác: ghi đầy đủ họ tên; các yếu tố liên quan đến tài liệu nhận dạng của người nhận.

Phần tử “tại ngân hàng”: Nhập tên ngân hàng giữ tài khoản / ngân hàng nhận lệnh chuyển tiền. trường hợp ngân hàng thụ hưởng khác với hệ thống bidv và căn cứ vào tên ngân hàng thụ hưởng không xác định được địa điểm (tỉnh, thành phố) thì khách hàng phải bổ sung thêm tên tỉnh / thành phố để ngân hàng có căn cứ. . để chuyển tiền và thu phí.

trong trường hợp khách hàng yêu cầu ghi nợ tài khoản thanh toán phí bidv: trong phần tử “người thụ hưởng” ghi tên chi nhánh bidv hưởng phí, phần dữ liệu còn lại không bắt buộc. .

mục 3: “số tiền bằng số”, “số tiền bằng chữ”: nhập số tiền và đơn vị tiền tệ của tài khoản được yêu cầu ghi nợ.

phần 4: ‘đề nghị chuyển đổi sang loại tiền …, tỷ giá hối đoái …’: dùng trong trường hợp đơn vị tiền tệ ghi nợ của tài khoản khác với đơn vị tiền tệ của người thụ hưởng (giao dịch mua / bán phát sinh ở nước ngoài). , khách hàng ghi đơn vị tiền tệ sẽ chuyển đổi và tỷ giá hối đoái được chấp thuận sau khi thỏa thuận mua / bán với ngân hàng.

phần 5: “hoa hồng ngân hàng”: thực hiện theo các hướng dẫn tương tự như trong phần 5, phần ii, biểu mẫu số 01 / qd-ac của các quy định này.

mục 6: chữ ký:

thực hiện tương tự như quy định về chữ ký của chủ tài khoản / kế toán trưởng tại mục 7, phần ii, mẫu số 05 / qd-ac của quy định này.

mục 7: khách hàng chuyển tiền vào nhiều tài khoản (ví dụ: khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương …)

khách hàng ghi tổng số tiền đã chuyển vào phần tử số tiền và lập tờ khai kèm theo để liệt kê chi tiết số tiền đã chuyển (xem mẫu 03 trong biểu mẫu số 23 / qd-ac).

thì tại phần tử “người thụ hưởng” ghi: “theo danh sách đính kèm”, không phải đăng ký các thông tin còn lại của người thụ hưởng. gdv ghi lại và in nội dung kế toán của các giao dịch trong biên lai kế toán (b001 / n) (**) , kiểm tra loại giao dịch tương ứng.

lưu ý:

miễn là bạn không chỉnh sửa nội dung của các bút toán kế toán được in từ sổ đăng ký bds, gdv và in các bút toán kế toán trong biên lai giao dịch kế toán của khách hàng (b007 / n), chi tiết về các biểu mẫu và cách lập chúng , sử dụng dấu hiệu ở mẫu số. 29 / qd-ac.

 • kế toán nhà trường ghi rõ họ tên và ký tên
 • bấm: nhân viên ngân hàng thực hiện giao dịch (ghi rõ họ tên, chữ ký, đóng dấu ngân hàng.

cách viết kiểm tra bidv

số 1: cuống séc

 • số tiền: số tiền bạn muốn chi tiêu
 • trả cho: tên và họ của người thụ hưởng
 • ngày: ghi thời gian khi viết séc
 • người ký: người ký phát cụ thể là chủ tài khoản khấu trừ

số 2: nội dung của séc

 • yêu cầu: người thụ hưởng / người nhận
 • số tài khoản: số tài khoản của người thụ hưởng mà séc được thanh toán
 • tại ngân hàng: tên ngân hàng của người sở hữu tài khoản séc
 • số tiền: bằng chữ và số là số tiền được khấu trừ từ tài khoản
 • hối phiếu: người viết séc
 • số tài khoản: số tài khoản của người viết séc
 • ngày viết séc: thời gian viết séc
 • chọn chuyển tiền vào số tài khoản
 • chọn không thể chuyển nhượng hoặc có thể chuyển nhượng
 • ô để ký và ghi rõ ghi chú có đóng dấu

đơn đăng ký mở tài khoản bidv cá nhân

Kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, bidv sẽ chính thức triển khai mẫu đơn đăng ký hợp đồng tích lũy mới để mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản cho khách hàng cá nhân.

đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch bidv

biểu mẫu thay đổi thông tin về kinh doanh bidv trực tuyến

 • biểu mẫu ngân hàng (biểu mẫu dùng chung)