trình tự nộp tiền thực chi nguyên tắc kế toán trong đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

các đơn vị hành chính sự nghiệp được ngân sách cấp Lệnh chi sử dụng tài khoản 012 “Lệnh chi tiền thực” để phản ánh số tiền đã xuất theo Lệnh chi tiền thực tế vào tài khoản tiền gửi của đơn vị và rút tiền gửi để sử dụng.

Lệnh chi tiền thực thi

1 câu cuối cùng và nội dung của tài khoản 012

– lệnh thanh toán tiền thật

con nợ: số tiền được cấp bởi lệnh thanh toán thực tế.

b ê n có: số tiền tài trợ thực tế được sử dụng bởi lệnh thanh toán thực tế.

số dư ghi nợ: số dư chưa sử dụng.

tài khoản 012- để thanh toán tiền thật, có 2 tài khoản cấp 2:

– tài khoản 0121- năm trước: phản ánh việc nhận và sử dụng kinh phí được cấp theo thực tế chi của ngân sách năm trước đã sử dụng nhưng chưa được quyết toán.

tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 01211- chi phí định kỳ: phản ánh số tiền đã nhận và sử dụng cho các hoạt động thường xuyên theo lệnh chi thực tế của năm trước.

+ tài khoản 01212- chi không thường xuyên: phản ánh số tiền đã nhận và sử dụng cho các hoạt động không thường xuyên theo lệnh chi có hiệu lực của năm trước.

– tài khoản 0122- năm nay: phản ánh việc nhận và sử dụng vốn bằng lệnh chi thực thông qua tài khoản tiền gửi do nsnn phát hành trong năm nay.

tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 01221- chi phí định kỳ: phản ánh số tiền nhận và sử dụng cho các hoạt động thường xuyên theo lệnh chi tiền thực tế trong năm nay.

+ tài khoản 01222- chi không thường xuyên: phản ánh số tiền nhận và sử dụng cho các hoạt động không thường xuyên theo lệnh chi tiền thực tế trong năm nay.

xem thêm: hướng dẫn hạch toán hoạt động thu phí trong hsc

2 nguyên tắc kế toán

– tài khoản này dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách cấp bằng lệnh nộp tiền thật vào tài khoản tiền gửi của đơn vị và rút tiền ký quỹ để sử dụng.

– Tài khoản này được ghi nhận khi đơn vị nhận và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước bằng lệnh chi thực tế, chi tiết theo mục lục nsnn.

– Khi đơn vị được nhà nước cấp lệnh chi, đơn vị phải ghi chép chi tiết số tiền cấp cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, theo niên độ ngân sách (năm trước, năm nay) và số lệnh. đã qua sử dụng.

– số dư còn lại trong tài khoản này phải bằng số tiền được phát hành trừ (-) số tiền thực tế đã sử dụng.

Lệnh chi tiền thực chi

3 phương pháp kế toán

1- khi được cấp có thẩm quyền ra lệnh nộp tiền thật vào tài khoản tiền gửi, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (thông tin chi tiết của tài khoản tương ứng).

2- khi đơn vị chi theo nhiệm vụ cụ thể của nguồn kinh phí do Lệnh chi tiền thực cấp, ghi:

có tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (chi tiết tài khoản tương ứng).

3- trong trường hợp người thanh toán thanh toán nsnn số tiền nhận được theo lệnh thanh toán bằng tiền thật:
  1. a) vì không hết, phản ánh số tiền phải trả, hãy viết:

nợ tài khoản 012- lệnh thanh toán bằng tiền thật (đã đăng ký) (dữ liệu tài khoản tương ứng).

  1. b) sử dụng không đúng mục đích hoặc thanh toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hãy viết:

có tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (đã đăng ký) (thông tin chi tiết của tài khoản tương ứng) (số người, tổ chức đã thanh toán không đúng và đã trả lại đơn vị).

cũng viết:

ghi nợ vào tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (thông tin chi tiết của tài khoản tương ứng) (đã đăng ký) (số đơn vị đã thu của người dân, tổ chức và trả cho nsnn).

4- Cuối kỳ kế toán năm các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

– kế toán phải chuyển toàn bộ số phát sinh bên nợ của tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để chờ quyết toán cuối cùng, ghi:

ghi nợ vào tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (01221, 01222) (đã ghi).

cũng viết:

ghi nợ vào tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (01211, 01212) (dương).

– kế toán phải chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để chờ quyết toán được duyệt, ghi:

có tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (01221.01222) (đã ghi).

cũng viết:

có tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (01211,01212) (dương).

5- Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ghi:

ghi nợ tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (0121) (đã ghi).

cũng viết:

với tài khoản 012- ủy nhiệm chi bằng tiền thật (0121) (đã ghi).