các công ty đã phát triển các hoạt động sản xuất và thương mại, tạo ra tiền nhàn rỗi, các công ty có thể đầu tư và gửi tiết kiệm sinh lời vào các tổ chức tín dụng. công ty có vấn đề nếu công ty có thể cho người dân vay tiền? Nếu được phép, doanh nghiệp cần lưu ý kê khai và nộp thuế như thế nào? Đại lý thuế Việt an xin giải đáp các vấn đề sau:

Các công ty có thể cho cá nhân vay tiền không?

theo điều 4 của thông tư 09/2015 / tt-btc ngày 29 tháng 1 năm 2015 quy định:

“1. công ty không phải là tổ chức tín dụng (là công ty không được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng) khi thực hiện các nghiệp vụ vay, cho vay và trả nợ của người khác sử dụng các hình thức thanh toán quy định tại khoản 2, điều 3 của thông tư này.

2. công ty không phải là tổ chức tín dụng khi thực hiện nghiệp vụ vay, cho vay, trả nợ bằng tài sản (không phải tiền mặt), trừ khoản nợ, nghĩa vụ chuyển nợ phải tuân theo quy định của pháp luật thương mại. ”

Do đó, các công ty không phải là tổ chức tín dụng tiếp tục có quyền cho các cá nhân vay.

các công ty có thể cho các cá nhân vay bằng tiền mặt không?

căn cứ khoản 1 điều 4 thông tư 09/2015 / tt-btc và khoản 2 điều 3 thông tư 09/2015 / tt-btc ngày 29 tháng 1 năm 2015 lập:

“2. Khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty khác, công ty sử dụng các hình thức sau:

a) thanh toán bằng séc;

b) thanh toán bằng lệnh chuyển tiền – chuyển tiền;

c) các phương thức thanh toán khác ngoài tiền mặt phù hợp theo quy định hiện hành. ”

vì vậy, khi doanh nghiệp cho vay tiền, họ không được sử dụng tiền mặt khi cho vay.

lưu ý các thủ tục thuế khi công ty cho cá nhân vay tiền

lưu ý về thuế giá trị gia tăng

Theo tiểu mục b tiểu mục 8 điều 4 thông tư số 219/2013 / ttbtc ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về các vấn đề không chịu thuế GTGT:

“b. hoạt động tín dụng cá nhân, hoạt động thương mại không thường xuyên và cung ứng của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Do đó, lợi nhuận của doanh nghiệp từ hoạt động cho vay không phải chịu thuế GTGT.

lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp

tại khoản 7 điều 7 thông tư 78/2014 / tt-btc quy định:

“Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, bao gồm lãi trả chậm, lãi có kỳ hạn, hoa hồng bảo lãnh tín dụng và các khoản hoa hồng hợp đồng cho vay khác.

– Trường hợp thu nhập lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn vượt quá số tiền trả lãi tiền vay theo quy định thì sau khi quyết toán, phần chênh lệch còn lại được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Trong trường hợp thu lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn nhỏ hơn lãi tiền vay theo quy định thì sau khi được bù trừ, phần chênh lệch còn lại sẽ được trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế. ”

do đó, lãi của khoản vay sẽ được bù đắp bằng các khoản thanh toán lãi cho khoản vay từ doanh nghiệp đó. Trường hợp thu nhập từ lãi cho vay vốn lớn hơn thu lãi cho vay thì sau khi thanh lý, phần chênh lệch còn lại sẽ được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đại lý thuế viet a cung cấp dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán thuế. Liên hệ đại lý thuế viet an để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng dịch vụ.