Việc xử lý tạm ứng lương cho nhân viên yêu cầu chuẩn bị các tài liệu về khoản tạm ứng, số tiền tối đa được tạm ứng, quy trình thanh toán, v.v. Đây không phải là một công việc dễ dàng. luật. Bài viết dưới đây đưa ra cách tiếp cận đi từ giải thích những thông tin cơ bản trong luật tạm ứng lương đến hướng dẫn quy trình tạm ứng lương cho người lao động chuẩn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khía cạnh này. .

quy định trước của pháp luật cho người lao động luật

Bộ luật lao động năm 2019 quy định rõ ràng về vấn đề trả lương cho người lao động trong các công ty. đồng thời luật cũng đặt ra vấn đề tạm ứng tiền lương cho người lao động. người lao động có nhu cầu riêng và cần sử dụng tiền trước hạn trả lương có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để được tạm ứng một phần tiền lương.

Việc tạm ứng lương cho người lao động tùy thuộc vào hình thức và quy định cụ thể của từng doanh nghiệp. tuy nhiên, nó phải dựa trên cơ sở pháp lý:

 1. Bộ luật lao động 2021
 2. nghị định 145/2020 / nĐ-cp điều chỉnh bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 3. điều 101. tạm ứng tiền lương

  1. người lao động được tạm ứng lương theo điều kiện hai bên đã thỏa thuận và không phải trả lãi.
  2. người sử dụng lao động phải cho người lao động được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Người lao động nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự không được xếp lương.
  1. Khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng tiền lương ít nhất bằng tiền lương nghỉ phép.

  Ung luong cho nguoi lao dong

  Người lao động được phép ứng tiền lương theo đúng quy định pháp luật

  Điều 128. Tạm đình chỉ công việc

  1. người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có tình tiết phức tạp, nếu xét thấy người lao động khó tiếp tục làm việc. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện cho người lao động mà người lao động được xem xét tạm đình chỉ là thành viên của cơ sở. tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không quá 90 ngày. trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

  Khi hết thời hạn tạm đình chỉ, người sử dụng lao động phải đồng ý cho người lao động trở lại làm việc.

  1. trong trường hợp người lao động bị kỷ luật thì người lao động không phải hoàn trả tiền lương trước.
  2. trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật thì người sử dụng lao động sẽ trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. “

  Trong các quy định nêu trên, việc tạm ứng lương cho người lao động phải được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa người lao động và chủ sở hữu công ty với thỏa thuận về thời gian, mức lương, xử lý từng trường hợp vi phạm cụ thể.

  Ngoài ra, nếu người lao động làm việc và hưởng lương theo sản phẩm, theo kpi lập cho nhiều tháng cụ thể thì cần tham khảo thêm quy định tại tiểu mục 3 Điều 97 Bộ luật lao động năm 2019 : hàng tháng, người lao động được tạm ứng lương theo khối lượng công việc thực hiện trong tháng” . nghĩa là việc tạm ứng lương phụ thuộc vào khối lượng và số lượng công việc người lao động thực hiện trong tháng.

  Mức lương tạm ứng cho nhân viên

  Mức lương tạm ứng cho nhân viên cần phải căn cứ vào số ngày nghỉ thực tế

  Cụ thể, theo quy định tại Điều 101 và Điều 128 Bộ luật lao động 2019, doanh nghiệp quy định về trưởng hợp ứng lương và hạn mức ứng tiền lương cho người lao động trong hai trường hợp sau:

  • trường hợp 1: người lao động tạm ngừng làm việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên:
   • tiền lương đã tạm ứng cho người lao động đã làm việc trước đây căn cứ vào số ngày thực tế phải nghỉ việc nhưng không quá một tháng tiền lương. người lao động phải trả lại tiền lương trước cho công ty sau khi hoàn thành công việc.
   • trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu rằng công ty chỉ phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong trường hợp người lao động xin nghỉ việc tạm thời. và tôi chắc chắn sẽ trở lại công ty trong tháng đó. Đối với trường hợp người lao động nghỉ dài ngày như đi nghĩa vụ quân sự, công ty không bắt buộc phải tạm ứng vì khi đó, người lao động được nhà nước đảm bảo đời sống và tiền ăn từ nguồn ngân sách hiện có.
   • theo quy định tại điều 128, người lao động sẽ được tạm ứng 50% tiền lương trước thời gian tạm ngừng việc. nếu người lao động bị xử phạt sau khi nhận tiền tạm ứng, họ không phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng trước đó. trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật thì được trả nguyên lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công tác
   • Trong trường hợp này, người lao động được tạm ứng tiền lương ít nhất bằng tiền lương của những ngày chưa nghỉ. Theo điều 113 bộ luật lao động năm 2019, người lao động làm việc tại công ty được 12 tháng thì được nghỉ hàng năm. do đó, pháp luật chỉ quy định mức tạm ứng tiền lương tối thiểu chứ không quy định mức tối đa đối với trường hợp này. do đó, nhân viên và chủ doanh nghiệp có thể đồng ý tạm ứng nhiều hơn tiền lương nghỉ phép.

   Như vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chi tiết và quy định việc tạm ứng tiền lương cho người lao động nhưng không giới hạn mức tạm ứng tiền lương tối đa đối với từng trường hợp nêu trên. do đó, người lao động được tạm ứng lương bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên. Ngoài việc không quy định mức tạm ứng lương tối thiểu, pháp luật cũng quy định công ty không được tính lãi đối với khoản tạm ứng này.

   quy trình tạm ứng lương cho người lao động

   misa hướng dẫn cách ứng trước lương bằng tiền mặt

   • Bước 1: Nhân viên đưa ra yêu cầu trước:

   Bước đầu tiên trong quy trình tạm ứng lương là người lao động phải làm giấy đề nghị tạm ứng, đăng ký chính xác và đầy đủ nội dung để làm cơ sở gửi lên bộ phận chức năng.

   Mau giay de nghi tam ung luong

   Mẫu giấy đề nghị tạm ứng lương cho nhân viên
   • Bước 2: Nhân viên trình trưởng phòng Giấy đề nghị tạm ứng:

   Sau khi hoàn thành biểu mẫu, trước tiên nhân viên phải tham khảo ý kiến ​​của trưởng bộ phận của họ. nếu được chấp thuận, trưởng bộ phận sẽ ký giấy, duyệt yêu cầu.

   • Bước 3: Trình Hiệu trưởng Phê duyệt Trước:

   Sau khi được trưởng bộ phận phê duyệt, nhân viên tiếp tục trình trưởng phòng xem xét và phê duyệt.

   • Bước 4: Cử kế toán viết séc:

   Kế toán sẽ hành động khi yêu cầu tạm ứng của nhân viên đã được giám đốc phê duyệt. nhiệm vụ của kế toán là xác minh tính chính xác của các thông tin ghi trên phiếu đề nghị tạm ứng, sau đó viết phiếu tạm ứng và ký tên của người lập phiếu. Mẫu giấy thanh toán tạm ứng do kế toán viết sẵn theo luật – mẫu số 02-tt theo thông tư 200/2014 / tt-btc

   • Bước 5: Kế toán trưởng Phê duyệt Chi tiêu:

   kế toán tiền lương sẽ phải gửi cho kế toán trưởng để xác minh và ký duyệt

   • Bước 6: Trình Hiệu trưởng Phê duyệt:

   sau khi kế toán trưởng ký chứng từ, kế toán chuyển chứng từ nộp tiền để trình lại giám đốc duyệt

   • bước 7: thu ngân thanh toán cho nhân viên:

   Thủ quỹ sẽ căn cứ vào phiếu chi có đầy đủ chữ ký của: người lao động có nhu cầu tạm ứng, kế toán tiền lương, kế toán trưởng và giám đốc để chi số tiền đề nghị được duyệt cho người lao động. .

   • bước 8: kế toán và lập hồ sơ chứng từ:

   Kế toán cần lưu giữ các chứng từ, hồ sơ trên sổ sách theo đúng đối tượng. Các giấy tờ cần nộp bao gồm: đơn đề nghị tạm ứng, phiếu thanh toán tạm ứng với đầy đủ nội dung và chữ ký của các bên liên quan.

   Các sự cố trong quá trình tạm ứng lương cho người lao động

   Nếu đến cuối kỳ, người lao động không tiêu hết số tiền tạm ứng thì có thể xử lý theo hai trường hợp sau:

   (1) hoàn trả số tiền còn lại (trong trường hợp vẫn còn tạm ứng đối tượng này),

   (2) lưu nó trong khoảng thời gian tiếp theo để lấy lại.

   nếu cuối kỳ, nhân viên chi nhiều hơn số tiền tạm ứng:

   <3

   (2) hoặc bạn có thể chuyển số dư sang kỳ sau để tiếp tục thanh toán.

   giải pháp trả lương thay thế thủ tục truyền thống

   Ngày nay, nhiều công ty đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ để giúp thực hiện quy trình thăng tiến lương hiệu quả và nhanh chóng hơn.

   Là đơn vị có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, misa tự hào giới thiệu đến bạn giải pháp amis lương với nhiều tính năng vượt trội. nghiên cứu phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh tại Việt Nam.

   tiền lương của tôi giúp các đơn vị tiết kiệm đến 50% thời gian và chi phí cho các hoạt động liên quan đến tiền lương hàng tháng. Đặc biệt, với hệ thống báo cáo chi tiết, các CEO và người quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được những biến động về quỹ lương và tình hình phân bổ lương của công ty.

   Với lương amis, quy trình tạm ứng lương của người lao động được sắp xếp hợp lý và hợp lý, các thủ tục trả lương cũng được thực hiện hiệu quả.

   • loại bỏ quy trình 8 bước trước đây bằng cách tạm ứng lương linh hoạt, đơn giản và nhanh chóng
   • thực hiện tạm ứng lương cho nhân viên ngay khi có yêu cầu tạm ứng
   • trả lương đồng bộ trả lương cho các thành viên vào một ngày thanh toán cố định hàng tháng
   • tự động trích trước lương vào lương nhận được
   • cung cấp báo cáo về tình hình trả lương trong toàn công ty
   • >

    đăng ký trải nghiệm lương amis hoàn toàn miễn phí

    CTA dung thu mien phi 1

    Có thể thấy, tạm ứng lương cho người lao động là thủ tục tương đối rườm rà, phức tạp, có nhiều chứng từ khác nhau, dễ gây nhầm lẫn. điều này không chỉ gây bất tiện mà còn gây lãng phí thời gian cho cả hai. H H. đối với nhân viên công ty cũng vậy. Bài viết đã hướng dẫn đầy đủ và cập nhật nhất về quy trình nâng lương nhân viên theo quy định của pháp luật. Người lao động nên tìm hiểu kỹ luật và có thể nhờ tư vấn luật để hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

    2.041