Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực

Mục lục

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 1Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 2Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 3

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 1

Câu 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu:

A. Sử dụng hợp lý lao động

B. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức

C. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển

D. a, b, c đều đúng

Câu 2. Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhu cầu về nhân sự của tổ chức trong tương lai?

A. Hội nhập

B. Hoạch định

C. Quan hệ lao động

D. Khen thưởng

Câu 3. Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhân viên thích ứng được với tổ chức

A. Đào tạo

B. Phát triển

C. Hội nhập

D. a, b, c đều đúng

Câu 4. Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm:

A. Trả lương và kích thích, động viên

B. Hoạch định và tuyển dụng

C. Đào tạo và huấn luyện

D. Không câu nào đúng

Câu 5. Quản trị con người là trách nhiệm của

A. Cán bộ quản lý các cấp

B. Phòng nhân sự

C. A và B

D. Tất cả đều sai

Câu 6. Yếu tố nào dưới đây không có trong bảng mô tả công việc

A. Chức danh công việc

B. Nhiệm vụ cần làm

C. Tiêu chuẩn thực hiện công việc

D. Trình độ của người thực hiện công việc

Câu 7. Nếu muốn thông tin thu nhập để phân tích công việc không bị sai lệch hoặc mang ý muốn chủ quan, cần sử dụng phương pháp:

A. Phỏng vấn

B. Phiếu điều tra

C. Quan sát

D. Phối hợp cả 3 phương pháp

Câu 8. Những yêu cầu đặt ra cho người thực hiện công việc được liệt kê trong

A. Bản mô tả công việc

B. Quy trình tuyển dụng nhân viên

C. Bản tiêu chuẩn nhân viên

D. Nội quy lao động

Câu 9. Tìm câu sai trong số những câu dưới đây

A. Bản mô tả công việc được suy ra từ bản tiêu chuẩn nhân viên

B. Chiến lược nguồn nhân lực phải hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

C. Giảm biên chế không phải là biện pháp luôn luôn đúng khi dư thừa lao động

D. Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ của phòng nhân sự và quản trị viên các cấp

Câu 10. Doanh nghiệp có thể giải quyết tình trạng dư thừa nhân lực bằng cách

A. Thuê lao động từ đơn vị khác

B. Tuyển dụng thêm

C. Áp dụng chế độ làm việc bán thời gian

D. a, b, c đều đúng

Câu 11. Nguyên nhân ra đi nào dưới đây khó có thể dự đoán khi hoạch định nhân sự

A. Nghỉ hưu

B. Tự động nghỉ việc

C. Hết hạn hợp đồng

D. Không câu nào đúng

Câu 12. Tuyển mộ nhân viên từ nguồn nội bộ có nhược điểm là:

A. Tổ chức biết rõ điểm mạnh, yếu của từng ứng viên

B. Tiết kiệm chi phí tuyển mộ

C. Đỡ mất thời gian hội nhập người mới

D. Có thể tạo nên một nhóm ứng viên không thành công, dễ bất mãn và không hợp tác

Câu 13. Yếu tố nào dưới đây có khả năng thu hút ứng viên cho doanh nghiệp

A. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp không hấp dẫn

B. Chính sách cán bộ của doanh nghiệp có nhiều ưu đãi

C. Doanh nghiệp không mạnh về khả năng tài chính

D. Công việc cần tuyển người không thật thú vị

Câu 14. Hậu quả nào dưới đây không phải là do tuyển dụng kém

A. Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc

B. Kết quả làm việc kém

C. Giảm chi phí đào tạo

D. Mức thuyên chuyển công tác cao

Câu 15. Công việc nào dưới đây không thuộc công tác tuyển dụng

A. Giám sát quá trình thực hiện công việc

B. Phân tích công việc

C. Thẩm tra

D. Thu hút ứng viên

Câu 16. Những người tham gia phỏng vấn tuyển dụng bao gồm:

A. Giám đốc nhân sự

B. Quản lý trực tiếp bộ phận cần người

C. Chuyên viên phỏng vấn

D. Tất cả đều đúng

Câu 17. “Bạn làm gì khi phát hiện ra rằng đồng nghiệp thân thiết nhất đã lừa mình để tranh giành cơ hội thăng tiến?” Câu hỏi trắc nghiệm này dùng để đánh giá…… …… của ứng viên

A. Trí thông minh

B. Tính cách

C. Sở thích

D. Khả năng nhận thức

Câu 18. Khi xác định nhu cầu đào tạo cần xem xét các yếu tố sau

A. Nhu cầu của tổ chức

B. Kết quả thực hiện công việc của nhân viên

C. Những thay đổi của môi trường bên ngoài

D. a, b, c đều đúng

Câu 19. Phát triển nhân viên là:

A. Một hoạt động trong ngắn hạn

B. Liên quan đến công việc hiện thời của nhân viên

C. Một chương trình dài hạn

D. b và c

Câu 20. Chương trình đào tạo phải bao gồm

A. Nội dung và thời gian đào tạo

B. Hình thức và phương pháp đào tạo

C. Cả A và B

Câu 21. Việc đánh giá nhân viên không nhằm vào mục đích

A. Xác định mức lương, thưởng

B. Xác định nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo

C. Tạo tin đồn trong tổ chức

D. Tạo động lực làm việc

Câu 22. Nhân viên có thể không thích việc đánh giá bởi

A. Không tin là cấp trên có đủ năng lực đánh giá

B. Không thoải mái khi ở cương vị phân xử

C. Lo ngại cấp trên thiếu công tâm và không khách quan

D. A và C

Câu 23. Gặp gỡ định kỳ giữa cán bộ quản lý trực tiếp và nhân viên để cùng nhau đánh giá mức độ thực hiện công việc là phương pháp

A. Quan sát hành vi

B. Quản trị theo mục tiêu

C. So sánh cấp

D. Xếp hạng luân phiên

Câu 24. Tổ chức hội thảo hay các cuộc tư vấn về định hướng nghề nghiệp là những hoạt động để

A. Hội nhập nhân viên

B. Phát triển nhân viên

C. Động viên nhân viên

D. A, B, C đều đúng

Câu 25. Tiền lương trả cho người lao động dưới dạng tiền tệ được gọi là

A. Tiền lương thực tế

B. Tiền lương danh nghĩa

C. Tiền lương cơ bản

D. Tổng thu nhập

Đáp án đề số 1

Câu

Đáp án Câu

Đáp án

Câu 1

C Câu 14 C

Câu 2

B Câu 15

A

Câu 3

C Câu 16 D

Câu 4

B Câu 17

B

Câu 5

C Câu 18

D

Câu 6

D Câu 19

C

Câu 7 C Câu 20

C

Câu 8

C Câu 21

C

Câu 9

A Câu 22

D

Câu 10

C Câu 23

B

Câu 11

B Câu 24

D

Câu 12

D Câu 25

B

Câu 13 B

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 2

Câu 1. Khi nhân viên có những đóng góp ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức

A. Thưởng tiết kiệm

B. Thưởng sáng kiến

C. Thưởng vượt mức

D. Trợ cấp

Câu 2. Ăn trưa do doanh nghiệp đài thọ được coi là

A. Phụ cấp

B. Tiền thưởng

C. Phúc lợi

D. Lương cơ bản

Câu 3. Thù lao phí vật chất được biểu hiện dưới dạng

A. Cơ hội thăng tiến

B. Điều kiện làm việc thuận lợi

C. Công việc thú vị

D. Tất cả đều đúng

Câu 4. Mục tiêu của hệ thống tiền lương là

A. Thu hút nhân viên

B. Duy trì những nhân viên giỏi

C. Kích thích động viên nhân viên

D. A, B, C đều đúng

Câu 5. Nhân viên muốn trong tổ chức, ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tức là họ muốn có

A. Công bằng cá nhân

B. Công bằng trong nội bộ

C. Công bằng với bên ngoài

D. Không câu nào đúng

Câu 6. Để nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức cần

A. Đánh giá đúng khả năng của nhân viên

B. Hội nhập nhân viên nhanh chóng

C. Đào tạo và phát triển nhân viên

D. Tất cả đều cần thiết

Câu 7. Lương tối thiểu nhân với hệ số lương sẽ bằng

A. Lương cơ bản

B. Lương thực tế

C. Lương danh nghĩa

D. Thu nhập bình quân

Câu 8. Trả lương theo doanh thu là một hình thức trả lương

A. Theo chức danh công việc

B. Theo kết quả công việc

C. Theo người thực hiện công việc

D. Theo thời gian làm việc

Câu 9. Nhược điểm của hình thức trả lương theo nhân viên là

A. Kích thích nâng cao trình độ lành nghề

B. Chi phí về tiền lương của doanh nghiệp cao hơn

C. Thuận lợi khi làm việc nhóm

D. Sử dụng lao động linh hoạt trong tình hình mới

Câu 10. Vấn đề tồn tại trong đào tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là

A. Không xác định đúng nhu cầu đào tạo

B. Không đánh giá đúng kết quả đào tạo

C. Không có môi trường ứng dụng những gì được đào tạo

D. A, B,C đều đúng

Câu 11. Làm thế nào để biết việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt

A. Dựa vào số vụ tranh chấp khiếu nại trong doanh nghiệp

B. Dựa vào sự thỏa mãn, hài lòng của người lao động

C. Dựa vào năng suất lao động bình quân của doanh nghiệp

D. A,B, C đều đúng

Câu 12. Các mối quan hệ trong thực hiện công việc sẽ được thể hiện trong

A. Bản tiêu chuẩn nhân viên

B. Bản mô tả công việc

C. Bản nội quy làm việc

D. Bản quy chế tiền lương

Câu 13. Việc dự báo nhu cầu và phân tích hiện trạng nguồn nhân lực của tổ chức được thể hiện ở khâu

A. Hoạch định nguồn nhân lực

B. Tuyển dụng nhân viên

C. Đào tạo và phát triển

D. Đánh giá nhân viên

Câu 14. Để thu hút các nhân viên đang làm việc trong các công ty khác, có thể dùng hình thức

A. Săn đầu người

B. Quảng cáo

C. Qua quan hệ quen biết cá nhân

D. Tất cả các câu trên

Câu 15.

Xem thêm: Smegma Là Gì – Những Điều Bạn Nên Biết Về Bựa Sinh Dục

Với tư cách là 1 trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì QTNL là…..

A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng

B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó

C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người D

D. Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức

Câu 16. Đi sâu vào việc làm của Quản trị nhân lực, có thể hiểu Quản trị nhân lực là….

A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng

B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó

C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người

D. Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức

Câu 17. Đối tượng của quản trị nhân lực là….

A. Người lao động trong tổ chức

B. Chỉ bao gồm những người lãnh đạo cấp cao trong tổ chức

C. Chỉ bao gồm những nhân viên cấp dưới

D. Người lao động trong tổ chức và các vấn đề liên quan đến họ

Câu 18. Thực chất của QTNL là…..

A. Là công tác quản lý con người trong phạm vi nội bộ một tổ chức

B. Là sự đối xử của tổ chức đối với người lao động

C. Chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao cho sức lao động của họ và giải quyết các vấn đề phát sinh

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Quản trị nhân lực đóng vai trò…….trong việc thành lập các tổ chức và giúp cho các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường

A. Chỉ đạo

B. Trung tâm

C. Thiết lập

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 20. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản trị phải quan tâm hàng đầu vấn đề:

A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, quản lý

B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị

C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 21. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề quan tâm hàng đầu là:

A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, quản lý

B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị

C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 22. Chức năng của quản trị nhân lực bao gồm:

A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

D. Cả 3 nhóm chức năng trên

Câu 23. Nhóm chức năng nào chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các phẩm chất phù hợp với công việc?

Đáp án đề số 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 A
Câu 2 C Câu 15 D
Câu 3 D Câu 16 A
Câu 4 D Câu 17 D
Câu 5 B Câu 18 D
Câu 6 D Câu 19 B
Câu 7 A Câu 20 C
Câu 8 B Câu 21 B
Câu 9 B Câu 22 D
Câu 10 D Câu 23 A
Câu 11 D Câu 24 B
Câu 12 B Câu 25 A
Câu 13 A

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 3

Câu 1. Kích thích, động viên nhân viên thuộc nhóm chức năng nào của quản trị nhân lực?

A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

D. Nhóm chức năng mối quan hệ lao động

Câu 2. Triết lý Quản trị nhân lực là những…………của người lãnh đạo cấp cao về cách thức quản lý con người trong tổ chức.

A. Quyết định

B. Hành động

C. Tư tưởng, quan điểm

D. Nội quy, quy định

Câu 3. Quan niệm về con người của các nhà tâm lý xã hội học ở các nước tư bản công nghiệp phát triển (Đại diện là Mayo) là:

A. Con người muốn được cư xử như những con người

B. Con người là động vật biết nói

C. Con người được coi như là một công cụ lao động

D. Con người có các tiềm năng cần được khai thác và làm cho phát triển

Câu 4. Tương ứng với ba quan niệm về con người lao động có 3 mô hình quản lý con người:

A. Cổ điển, các tiềm năng con người, các quan hệ con người

B. Cổ điển, các quan hệ con người, các tiềm năng con người

C. Các quan hệ con người, cổ điển, các tiềm năng con người

D. Các quan hệ con người, các tiềm năng con người, cổ điển

Câu 5. Thuyết X nhìn nhận đánh giá về con người, ngoại trừ:

A. Con người về bản chất là không muốn làm việc

B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được

C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D. Rất ít người muốn làm một công việc đòi hỏi tính sáng tạo, tự quản, sáng kiến hoặc tự kiểm tra

Câu 6. Thuyết Y nhìn nhận, đánh giá về con người là: A. . B. . C. D.

A. Con người về bản chất là không muốn làm việc

B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được

C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D. Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao

Câu 7. Thuyết Z nhìn nhận, đánh giá về con người là:

A. Con người về bản chất là không muốn làm việc

B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được

C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng

D. Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao

Câu 8. Phương pháp quản lý con người theo Thuyết X, ngoại trừ:

A. Người quản lý cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp dưới và người lao động

B. Phải để cấp dưới thực hiện một số quyền tự chủ nhất định và tự kiểm soát cá nhân trong quá trình làm việc

C. Phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác

D. Áp dụng hệ thống trật tự rõ ràng và một chế độ khen thưởng hoặc trừng phạt nghiêm ngặt

Câu 9. Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì quản trị nhân lực là:

A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng

B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó

C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người

D. Bao gồm việc hoạch định, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chứ

Câu 10. Đi sâu vào việc làm của Quản trị nhân lực, có thể hiểu Quản trị nhân lực là:

A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng

B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó

C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người

D. Bao gồm việc hoạch định, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức

Câu 11. Đối tượng của quản trị nhân lực là:

A. Người lao động trong tổ chức

B. Chỉ bao gồm những người lãnh đạo cấp cao trong tổ chức

C. Chỉ bao gồm những nhân viên cấp dưới

D. Người lao động trong tổ chức và các vấn đề liên quan đến họ

Câu 12. Thực chất của quản trị nhân lực là:

A. Là công tác quản lý con người trong phạm vi nội bộ một tổ chức

B. Là sự đối xử của tổ chức đối với người lao động

C. Chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao cho sức lao động của họ và giải quyết các vấn đề phát sinh

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 13. Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu:

A. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức

B. Sử dụng hợp lý lao động

C. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 14. Quản trị nhân lực đóng vai trò “…” trong việc thành lập các tổ chức và giúp cho các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường.

A. “Chỉ đạo”

B. “Trung tâm”

C. “Thiết lập”

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 15. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản trị phải quan tâm hàng đầu vấn đề:

A. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, quản lý

B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị

C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 16. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề quan tâm hàng đầu là:

A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, quản lý

B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị

C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 17. Đối với bản thân công việc, nhân viên đòi hỏi gì nơi nhà quản trị?

A. Một việc làm an toàn, không buồn chán, sử dụng được kỹ năng của mình

B. Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá con người

C. Được cảm thấy mình quan trọng và cần thiết

D. Hệ thống lương bổng công bằng

Câu 18. Đối với cơ hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi gì nơi nhà quản trị?

A. Được tăng lương và thăng cấp

B. Được học hỏi các kỹ năng mới, được đào tạo và phát triển, một việc làm có tương lai, và được thăng thưởng bình đẳng

C. Một việc làm không buồn chán, khung cảnh làm việc lành mạnh

D. Được sử dụng các kỹ năng của mình, giờ làm việc hợp lý

Câu 19. Đối với quyền lợi cá nhân và lương bổng, công nhân viên đòi hỏi gì nơi nhà quản trị?

A. Có cơ hội thăng thưởng bình đẳng, một công việc có tương lai và lương bổng hợp lý

B. Được học hỏi các kỹ năng mới và được trả lương theo mức đóng góp của mình

C. Có cơ hội đào tạo và phát triển, được hưởng lương theo mức đóng góp của mình

D. Được tôn trọng phẩm giá, được cấp trên lắng nghe, được tham gia vào việc làm quyết định, và hệ thống lương bổng công bằng và hợp lý

Câu 20. Vì nấc thang giá trị sống thay đổi cho nên nhân viên tại các nước phát triển có khuynh hướng coi công việc như là …

A. Một nơi rèn luyện bản thân

B. Một nơi thỏa mãn các nhu cầu của mình

C. Một phần của tổng thể nhân cách sống – được thỏa mãn với công việc

D. Một phần của cuộc sống mình

Câu 21. Chức năng của quản trị nhân lực bao gồm:

A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

D. Cả 3 nhóm chức năng trên

Câu 22. Nhóm chức năng nào chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ nghề nghiệp cần thiết?

A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực

B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển

C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

D. Cả 3 nhóm chức năng (A), (B), (C)

Câu 23. Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm:

A. Trả lương và kích thích, động viên

B. Hoạch định và tuyển dụng

C. Đào tạo và huấn luyện

D. Không câu nào đúng

Câu 24.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Đạo Làm Người ❤️ 1001 Danh Ngôn, Những Câu Nói Hay Về Đạo Làm Con ❤️

Các hoạt động như phỏng vấn, trắc nghiệm trong quá trình tuyển dụng nhân viên thuộc chức năng nào của quản trị nhân lực?

A. Nhóm chức năng thu hút NNL

B. Nhóm chức năng thu hút NNL

C. Nhóm chức năng duy trì NNL

D. Cả 3 nhóm chức năng (A), (B), (C)

Câu 25. Kích thích, động viên nhân viên thuộc nhóm chức năng nào của quản trị nhân lực?

A. Nhóm chức năng thu hút NNL

B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL

C. Nhóm chức năng duy trì NNL

D. Nhóm chức năng mối quan hệ lao động

Đáp án đề số 3

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 14 C
Câu 2 C Câu 15 D
Câu 3 A Câu 16 B
Câu 4 B Câu 17 B
Câu 5 C Câu 18 A
Câu 6 C Câu 19 D
Câu 7 D Câu 20 C
Câu 8 B Câu 21 C
Câu 9 B Câu 22 B
Câu 10 B Câu 23 D
Câu 11 A Câu 24 B
Câu 12 A Câu 25 B
Câu 13 B

Chuyên mục: Tài chính – Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *