Chuyển mảng thành chuỗi php

Việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web luôn luôn ở dạng chuỗi, vì thế nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần nhuyễn thì sẽ giúp bạn ít tốn công sức và thời gian hơn mà web chạy lại nhanh nữa. Và bên dưới đây tôi sẽ liệt kê các hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng hay sử dụng nhất, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi trước đã.

Bạn đang xem: Chuyển mảng thành chuỗi php

1. Quy tắc trong chuỗi

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép “”thì các ký tự nháy kép ” bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

Quảng cáo

Ví dụ:

echo “Nam nói”Cậu ấy đang ăn tối” “;
Bài viết này được đăng tại Httl.com.vn/wiki, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu chuối được đặt trong dấu nháy kép thì trong chuỗi ta có thể truyền biến vào mà không cần dùng phép nối chuỗi.

Quảng cáo

Ví dụ:

$str = “đang ăn tối”;echo “Nam nói”Cậu ấy $str” “;

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn “”thì các ký tự nháy đơn ” bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

Ví dụ:

Quảng cáo

echo “Httl.com.vn/wiki”s a website learning online”;

2. Các hàm xử lý chuỗi hay sử dụng

Sau đây là các hàm chúng ta hay sử dụng để xử lý chuỗi trong PHP.

addcslashes ($str, $char_list)

Hàm này sẽ thêm dấu gạch chéo () đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list.

Quảng cáo

// a..z là gồm các từ từ a => zecho (addcslashes(“Httl.com.vn/wiki Httl.com.vn/wiki”, “a..z”));// kết quả: freetuts.net echo ““; // a..zA..Z là gồm các từ từ a => z và A => Zecho (addcslashes(“Httl.com.vn/wiki Httl.com.vn/wiki”, “a..zA..Z”));

addslashes ( $str )

Hàm này sẽ thêm dấu gách chéo trước những ký tự (‘, “, ) trong chuỗi $str.

Quảng cáo

echo addslashes (“Httl.com.vn/wiki”s a website learning online”);// Kết quả là Httl.com.vn/wiki”s a website learning online

stripslashes ($str)

Hàm này ngược với hàm addslashes, nó xóa các ký tự trong chuỗi $str.

echo stripslashes(“Mot so ham “xu ly chuoi” trong PHP”);// Kết quả Mot so ham “xu ly chuoi” trong PHP

Quảng cáo

crc32 ( $str )

Hàm này sẽ chuyển chuỗi $str thành một dãy số nguyên (có thể âm hoặc dương tùy theo hệ điều hành).

echo crc32 (“Httl.com.vn/wiki”);// kết quả: -838644060

explode ( $delimiter , $string)

Quảng cáo

Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter.

// Chuỗi cần chuyển$str = “Httl.com.vn/wiki is a website free for you”; // Mỗi khoảng trắng sẽ là một phần tử trong mảngvar_dump(explode(” “, $str)); /*Kết quảarray 0 => “Httl.com.vn/wiki”, 1 => “is”, 2 => “a” , 3 => “website”, 4 => “free”, 5 => “for” , 6 => “you” */

implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng$piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi $delimiter

echo implode(” “, array( “Httl.com.vn/wiki”, “xin”, “chào”, “các”, “bạn”));// kêt quả là Httl.com.vn/wiki xin chào các bạn

Quảng cáo

ord ( $string )

Hàm này trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi $string.

echo ord (“Ab”);// kết quả: 65

strlen($string)

Quảng cáo

Hàm này đếm số ký tự của chuỗi $string.

echo strlen(“Httl.com.vn/wiki”);// kết quả: 12

str_word_count($str)

Hàm này trả về số từ trong chuỗi $str.

Xem thêm: Iron Man 2 Pc Game Free Download Full Version, Iron Man 2 Pc Game

echo str_word_count(“Httl.com.vn/wiki xin chào các bạn”);// kết quả là 5

str_repeat( $str, int $n )

Hàm này lặp chuỗi $str $n lần.

echo str_repeat( “Hello”, 5 );// Kết quả là HelloHelloHelloHelloHello

str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này tìm kiếm và thay thế chuỗi.

$str = “Httl.com.vn/wiki Xin Chào Các Bạn”;$str = str_replace( “Httl.com.vn/wiki”, “Httl.com.vn/wiki”, $str );echo $str; // kết quả là Httl.com.vn/wiki Xin Chào Các Bạn

Để thay thế nhiều chuỗi ta có thể dùng mảng để truyền vào

$str = “Httl.com.vn/wiki Xin Chào Các Bạn”;$str = str_replace( array(“Httl.com.vn/wiki”, “Xin Chào”), array(“Httl.com.vn/wiki”, “Hello”), $str );echo $str; // kết quả là Httl.com.vn/wiki Hello Các Bạn

md5( $str)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5).

echo md5(“Httl.com.vn/wiki”);// Kết quả: 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

sha1($string)

Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1)

echo sha1(“Httl.com.vn/wiki”);// kết quả 8d9fa09de2e997d8fbb544326b84d1f894cd3ca3

htmlentities($str)

Hàm này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể echo ra bên ngoài).

echo htmlentities(“Httl.com.vn/wiki”);// Kết quả Httl.com.vn/wiki

html_entity_decode($string)

Ngược lại với htmlentities, hàm này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng.

$str = htmlentities(“Httl.com.vn/wiki“); echo “Entity: ” . $str . ““;echo “Decode: ” . html_entity_decode($str);

htmlspecialchars( $string)

Tương tự như htmlentities.

htmlspecialchars_decode($string)

Tương tự như html_entity_decode.

strip_tags( $string, $allow_tags )

Hàm này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags.

echo strip_tags(“Httl.com.vn/wiki”, “b”);

substr( $string, $start, $length )

Hàm này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length.

echo substr( “Httl.com.vn/wiki”, 0, 8);// Kết quả Httl.com.vn/wiki

strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc )

Tách một chuỗi bắt đầu từ $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi.

echo strstr(“Httl.com.vn/wiki Xin Chào”, “Xin”);// Kết quả: Xin Chào

strpos($str, $chuoi_tim )

Tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy.

echo strpos(“Httl.com.vn/wiki chào các bạn”, “chào”);// kết quả 13

strtolower($str);

Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ thường

strtoupper($string );

Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký tự đầu tiên chuỗi $string sang chữ hoa

ucfirst( $string )

Chuyển ký tự đầu tiên trong chuỗi $string sang chữ thường

ucwords( $string )

Chuyên từ đầu tiên trong chuỗi $string sang chữ hoa

trim($string, $ky_tu);

Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.

echo trim(” Httl.com.vn/wiki “);// kết quả: “Httl.com.vn/wiki” echo trim(“Httl.com.vn/wikih”);// kết quả: “Httl.com.vn/wiki”

ltrim($string, $ky_tu);

Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên trái

rtrim($string, $ky_tu)

Tương tự như trim nhưng chỉ xóa bên phải

nl2br($string)

Chuyển các ký tự xuống dòng “n” thành thẻ

json_decode($json, $is_array)

Dùng để chuyển chuỗi dạng JSON sang các đối tượng mảng hoặc object. Nếu $is_array có giá trị false thì hàm sẽ chuyển một chuỗi $json thành một Class (object), ngược lại nếu $is_array có giá trị true thì sẽ chuyển chuỗi $json thành một mảng.

Xem thêm: Tại Sao Gọi Tàu Khựa Nghĩa Là Gì ? Mấy Tháng Nay Trên Tàu Khựa Là Gì

json_encode($array_or_object)

Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng (classs) sang chuỗi dạng JSON

3. Lời kết

Tôi không thể liệt kê kết các hàm xử lý chuỗi trong php được vì bản thân tôi cũng không biết hết, nên tôi chỉ liệt kê các hàm hay sử dụng thôi, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm các hàm xử lý chuỗi có thể vào đây để tham khảo. Bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu các hàm xử lý mảng trong php

Quảng cáo

Bài trước Bài tiếp

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

QUẢN TRỊ WEB
» Quản trị Linux
» Thủ thuật Hosting
» Kiến thức Domain
» Windows
» Bảo mật
WEB FRONTEND
» Javascript
» AngularJS
» jQuery
» jQuery Mobile
» HTML & CSS
» Bootstrap
» TypeScript
» SASS CSS
» VueJS
» NestJS
» Học ReactJS
WEB BACKEND
» PHP
» Codeigniter
» Laravel
» WordPress
» Phalcon
» OpenCart
» NodeJS
» Blogspot
DATABASE
» Học MySQL
» Học MongoDB
» CSDL căn bản
» Học Oracle
» Học SQL Server
» Học SQLite
PROGRAMMING
» Python
» Java
» Pascal
» Học C#
» Học Ruby
» Học Swift
» C / C++
» Kotlin
» Golang
» Giải thuật
» Visual Basic
MOBILE DEV
» React Native
» Học iOS
» Android
CÔNG CỤ
» Học Git
» Testing
» Control Panel
» Dev Tool
» FFmpeg
TIN HỌC
» Excel
» Word
» PowerPoint
» Access
» Photoshop
MÔN HỌC
» Tiếng Anh
» Toán
» Tiếng Nhật
» Văn học
Advertisements

Quảng cáo

Hãy ủng hộ Httl.com.vn/wiki bằng cách tắt Adblock đi bạn nhé. Quảng cáo của Google sẽ giúp mình có thêm doanh thu để duy trì nội dung của trang web.

Giới thiệu
Giới thiệu Liên hệ Chính sách Điều khoản Guest Post
Liên kết
Thủ thuật Download Game Ứng dụng Tin học Môn học
Hosting
Tinohost Azdigi Vultr INET
Khóa học
PHP AZ Laravel Frontend FullStack Javascript jQuery Javascript NodeJS + ReactJS

*

Chuyên mục: Công Nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *