Chuyển file pdf từ màu sang trắng đen

Below we show how to convert PDF files to black and white.

In case you’re not sure what grayscale means, it’s something that used to be in full colours and is now represented by a range of grey shades from white to black, as used in a monochrome display.

Few reasons to convert your colour PDF to grayscale are:

  1. Save on coloured printer ink. If you’re printing a grayscale PDF only black ink will be used.
  2. Compress the PDF to a smaller size. Works best when the PDF contains images. Grayscale images are smaller in size than coloured ones.

Chuyển đổi PDF sang Grayscale

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến? Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào ‘Tải lên’ và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu ‘Tải lên’ và chọn tệp của bạn.

Bạn đang xem: Chuyển file pdf từ màu sang trắng đen

Step 2: Choose options

Chuyển file pdf từ màu sang trắng đen

Use no colour ink when printing

A common reason for converting a PDF document to grayscale is to consume no coloured ink when printing it. If your PDF is grayscale, only black ink is used when you print it.

Chuyển đổi PDF sang Grayscale

Offset printing

One of the tool features is that it can convert text to grayscale or simply black. This is handy when preparing a PDF document for offset printing.

Another feature allows skipping images altogether, leaving them in full colour, while converting to grayscale (or black) the text contents.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *