Tổng hợp đề thi IELTS Speaking Describe a person

describe a person là một trong những top thường gặp trong bài thi ielts speaking part 2. nó có nhiều ề ề khác nhau nhưng bạn có tó tó câu trả lời ăn điểm h>

dưới đây sẽ là tổng hợp đề thi ielts speaking part 2describe a person và hướng dẫn trả lời bạn có thể tham khảo cho bài thi của mìén.

i. tỔng hỢp ĐỀ thi describes a person who speaks ielts trong

1. describe a famous person you would like to meet.

you should say:

who is he/she

why do you want to meet him?

what he is famous for

and explain what you would do if you met him.

2. describe a person who has been a major influence in your life.

you should say:

who is this person and how long have you known them

why did you choose this person

how this person has influenced your life

and explain how you feel about him or her.

3. describe a person you met who inspired you

who is this person

where and under what circumstances did you meet him

what quality of him/her inspired you

and explain the person’s attitude towards you

4. describe a person you admire.

you should say:

who is this person

how long have you known him/her

what qualities does it have

and explain why you admire him/her so much.

5. Describe someone in your family whom you really admire.

you should say:

what relationship does this person have with you

what are your earliest memories of this person?

how often do you see this person

and explain why you really admire this person.

6. describe a person you are very close to in your family/like. (tương tự đề trên)

you should say:

what relationship does this person have with you

what does this person look like

what kind of person is he

what are your memories of this person?

and explain why you like this person

7. describes a person you know who is beautiful or handsome.

you should say:

who is the person

when you first met the person

what is the character of the person

and explain how you feel about the person.

8. describe a person who helps protect the environment

you must say about:

– who is he/she;

– what you have done to protect the environment;

– how it helps to contribute to the protection of the environment.

các đề có thể thay đổi a person/an elder/a member of his family…

một đề cũng có thể xếp vào topic này:

Talk about a person you wanted to be growing up.

Who is the person? How do you know him? Why do you want to be like him?

tham khảo bài học trước nha:

khi nói về việc miêu tả người trong ielts speaking, đa phần người học sẽ nghĩ đầu tiên đến việc mô tả ngoại hình của i đó. ví dụ như người này cao ra sao, mái tóc như thế nào hoặc ăn mặc như thế nào, …

đy không phải là cách tiếp cận sai, nhưng với bài nói kéo dài tối thiểu 2 phút thì sẽ là một vấn ề khi mà người hởbi hởc “tr bih.tởc”, p>

ể Bài nói ược trọn vẹn cả về ộ dài lẫn ý nghĩa, cach tiếp cận của mình nghĩ nên đi từ giới thiệu ến miêu tả tả tíh cach ho đây mình sẽ có thêm rất nhiều ý hay để trình bày.

ví dụ như: mình cảm thấy sao về tính cách đó? mình có ngưỡng mộ người này không? tính cách đó có gì đặc biệt với những người khác?

there are vìa bạn biết người đó, học điểm gì khiến bạn ngưỡng mộ, yêu thích, những điểm ặc biệt của họ, vìa sao bạn yêu thích người đó, ki ệm cớ

tÓm lại, khi miêu tả người, ngoài việc trình bày đôi nét về ngoại hình, người nói có thể tiếp cận những về tÍc. /p>

một số tính từ miêu tả tính cách một người khá hay để sử dụng cho những đề này nha:

như mình vẫn thường nói, một từ vựng được xếp vào band cao là do chúng có một ngữ cảnh nhất định để được dùng. vậy nên các bạn nhớ đọc định nghĩa tiếng anh của từ để hiểu được ngữ cảnh dùng từ nhé.

(c1) adaptable /əˈdæptəbl/: có khả năng thích nghi tốt= able to change or be changed to successfully deal with new situationsex: older workers can be just as adaptable and quick to learn as anyone else.

(c2) affable /ˈæfəbl/ lịch sự, nhã nhặn= pleasant, friendly and easy to talk to ex: he greeted everyone in the same relaxed and affable manner.

(b1) ambitious /æmˈbɪʃəs/ Đầy tham vọng, hoài bảo= determined to succeed, rich, powerful, etc. eg: were they very ambitious for their children? they wanted them to be successful).

See Also:  The Cheapest Way to Ship Clothes: Cost & Shipping Methods | TSI

(c2) friendly /ˈæmɪkəbl/: một cách thân tình, hữu nghị= done or achieved in a courteous or friendly manner and without arguments: the government and the union managed to reach an amicable solution to the dispute.

>

(b2) brilliant /braɪt/ thông minh, sáng dạ= intelligent; quick to learnex: do you have any bright ideas? clever ideas)?

(c1) open-minded /ˌbrɔːd ˈmaɪndɪd/ có tư tưởng rộng rãi, khoáng đạt​= willing to listen to the opinions of others and accept behavior different from his own: fortunately, our boss has a pretty broad mind.

(c1) conscientious /ˌkɑːnʃiˈenʃəs/ chu đáo, tận tâm​= take care to do things carefully and correctly ex: his conscientious manner makes him a fantastic engineer.

(c2) jovial adjective /kənˈvɪviəl/ vui vẻ​= cheerful and friendly in atmosphere o characterex: she was a jovial party hostess.

(c2) courteous /ˈkɜːrtiəs/ lịch sự, nhã nhặn​= courteous, especially in a way that shows respect: hotel staff are friendly and courteous.

(c1) decisive /dɪˈsaɪsɪv/ quyết đoán= able to decide something quickly and with confidence the government must take decisive action on gun control.

(c1) diplomatic /ˌdɪpləˈmætɪk/ khôn khéo= having or showing ability to deal with people in difficult situations sex: you could try being a bit more diplomatic this time.

(c2) exuberant /ɪɡˈzuːbərənt/ cởi mở, hồ hởi= full of energy, excitement and happinessex: a noisy group of exuberant young people gathered outside.

(c2) gregarious /ɡrɪˈɡeriəs/ (khó đọc muốn phát khóc) gần gũi, hòa đồng= liking to be with other peopleex: hugh was a popular and sociable man.

(c2) proactive /ˌprəʊˈæktɪv/ chủ động giải quyết= control a situation by making things happen instead of waiting for them to happen and then reacting to themex: Managers must be proactive in identifying and preventing potential problems.

ii. chỮa ĐỀ ielts speaking part 2 describes a person

công thức a.r.e.a được hiểu là:

a – response: câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi.r – reason: lý do cho câu trả lời.e – example: ví dụ cụ thể cho câu trả lời.a – alternatives: mở rộng đƪm ki phản bác cho câu hỏi.

thông thường, chỉ cần đi theo khung a.r.e là bạn đã hoàn thành được bài speaking hoàn chỉnh và logic, giúp bạn diễn đạt câu trả lời

bạn có thể xem thêm: từ vựng và bài mẫu theo công thức a.r.e.a (15 chủ đề phổ biến nhất)

1. describe a famous person you would like to meet

giả sử ở đây người muốn gặp là taylor swift.

describe a person 1

Để mở đầu, bạn có thể nói đơn giản hay mở rộng câu hơn. nhưng ý ban đầu sẽ là giới thiệu về người bạn đang muốn nói tới. Đây là a – answer.

Đơn giản, bạn nói là: the person I would like to meet is taylor swift, who is a country music singer

Well, I’m very interested in her and I’d like to meet her, but today I’m going to talk about Taylor Swift, who is a country music singer.

hoặc để nói dài hơn:

In my meeting list, there are many famous people that I am very interested in and who I dream of meeting. The person I’d like to talk to today is a country music singer, Taylor Swift.

Đến phần thân bài, bạn giải thích vì sao bạn yêu mến và mong muốn gặp người đó, những ví dụ bổ sung. Đây là reason – example.

I could start by saying that she is simply flawless. she is not only a popular singer but also a talented songwriter.

well, with a sweet and amazing voice, she is the first female artist to win the grammy award for album of the year twice, which is extremely prestigious and noble.

In addition to being a singer, she is recognized as a musician with an innate ability. she always loves to write songs about her own life. perhaps for this reason, her songs are so inspiring and vivid, always cheering me up when I feel down.

And I shouldn’t forget to mention that she always looks beautiful like an angel in dresses, which helps her earn the title of “the princess of country music”.

One more thing I need to comment on is that she is very kind and understanding. you know, she founded a charity that raises funds to support poor children in the third world.

cuối cùng, kết luận conclusion:

You know, I can never really forget a compliment on his personality in a magazine, which said: “swift radiates his kindness wherever he goes.” That’s all I can say about my beloved idol.

một số từ vựng nổi bật:

– impeccable = perfect = impeccable: hoàn hảo

for example: your written English is impeccable.

– prestigious and noble: danh giá và ưu tú

p. eg: the university of foreign trade is a prestigious and noble university.

See Also:  Val Verde Correctional Facility Inmate Mail Policies | Del Rio

– renowned = famous for

for example: it is recognized as one of the best restaurants in the region.

– innate ability (of a quality, feeling, etc.): what you have when you are born

p. ex: many children seem to have an innate sense of justice.

– cheer me up: become more cheerful

for example: call mary; she needs to cheer up.

– down in the dumps (idioms): feel unhappy

p. eg: he has been depressed ever since his girlfriend left him. earn/obtain/receive the title: Đạt danh hiệu

for example: about 10 years ago, justin bieber got the title of “prince of pop”.

– good-natured: spending a lot of time in one place or with someone

for example: I love him because he is a kind person.

– cute: cảm thông

p. ex: I didn’t feel any sympathy for kate.

– the third world

a way of referring to poor or developing countries in Africa, Asia and Latin America, which is sometimes considered offensive

for example: the causes of poverty and injustice in the third world

– congratulate: lời khen

p. ex: I have to congratulate you on the dinner you prepared, it’s just delicious!

– radiate: lan tỏa

for example: you could see the happiness that sally radiated after hearing the news.

2. describe an interesting older person you know

bạn có thể giới thiệu đơn giản như thế này “An interesting old man I know is my grandfather. he is a tall man. his hobbies are…he is a humorous person. he usually makes me laugh with his story ….

Describe a person 2

When it comes to this particular topic, the first person that comes to mind is my next door neighbor, mr. tam, a considerate and thoughtful old man. we have been friends for several years since the day he moved to my neighborhood. Despite the obviously huge age difference, we hit it off like a house on fire the first time we met, and I greatly admire him for many of his valuable virtues.

For most people, the idea of ​​older men often revolves around how old-fashioned and conservative they can be, or how forgetful they are. mr tam, for me, is the embodiment of exactly the opposite. my deepest impression about him, which is also why we clicked the first time we met, is that he’s really good with tech gadgets. Unlike many peers of the same age who mostly despise anything modern, Mr. Tam is by no means technologically illiterate. He often posts adorable photos of his grandchildren on Facebook, and I think he takes great pleasure in responding to every compliment about how radiant and glowing they look.

I also adore this man for his sentimentality. In his youth, Mr. Tam used to be a soldier who fought for the country in the Vietnam War. he sometimes he remembers the days when he was in the army. I remember there was a time when he got a little emotional for his friends who gave their lives in battle. Every time we talk, he always reminds me and my friends to keep moving forward in life, so that the sacrifices of his friends don’t go to waste.

for me, mr. Tam is both a friend and an inspiration. I admire him for his wisdom, his heart and many of his life tips. he is truly a friend that i never thought he would be so lucky to have.

Ở đây, bạn áp dụng thêm những connecting words, câu phức, mệnh đề quan hệ…để kết nối logic và tạo bài nói dài hơn.

một số từ vựng nổi bật:

considerate(adj): tận tâm

age difference: khoảng cách tuổi tác

continues like the house on fire: tính cách hợp nhau

virtue: tính cách, phẩm chất

turn around: quay quanh

conservative(adj): bảo thủ

incarnation(n): hiện thân, đại diện

despise: không ưa thích cái gì

technological illiterate: kém hiểu biết về công nghệ

effulgent (adj): rạng rỡ

be reminiscent of: hồi tưởng về

give life: hy sinh

3. describe a person who helps protect the environment

với tình hình thay đổi môi trường trong thời gian hiện tại, đề thi về environment thường được ra nhiều nên các bạn chú ý nhém.

dưới đây là một bài mẫu áp dụng công thức a.r.e.a để cùng trả lời nhé:

I would like to tell you about a person who is a friend of the environment that I know very well and that person is my mother. she is a literature teacher at bien hoa high school and now she is 50 years old. my mom has a simple but very practical way to protect the environment.

She says no to plastic bags, that’s why she always brings her own cloth bag every time she goes shopping. Several years ago, my grandmother used to use a large plastic bag when she went to the market because she said it was convenient, but then my mom told her that plastic bags would take hundreds of years to decompose. In addition, the chemicals in plastic bags contaminate water sources or soil, which can have adverse effects on our health. As a result, my grandmother no longer uses plastic bags.

See Also:  Policies, Procedures, and Forms Updates

Mom has also told me and my family members to reduce the use of products made from plastic, such as straws or plastic bottles. she is ready to throw out all the plastic products in my house and replace them with ones made with glass or ceramic. although it may be more expensive, my mom says we should do that to protect the environment

In short, you have made great efforts to contribute to a cleaner environment and make my family and neighbors aware of the importance of “living green”. If more people behave like her, I think we can mitigate environmental problems.

từ vựng hữu ích:

– a person who respects the environment: người thân thiện với môi trường

p. eg: an environmentally friendly person supports recycling, limiting carbon dioxide emissions, protecting endangered animals, etc.

– say no to: nói không với

p. e.g.: don’t tell me no, I’m keeping something very important from you.

– shopping: Đi chợ/đi các gian hàng

p. ex: I often do grocery shopping for my mom when she’s not home.

– decompose: phân hủy

For example: As waste materials break down, they produce methane gas.

– contaminate: làm ô nhiễm

for example: a river polluted by pollution.

– adverse: bất lợi, tiêu cực, không mong muốn

for example: they have attracted strong adverse criticism.

– reduce: cắt giảm

for example: my doctor told me to cut down on fried foods to improve my cholesterol.

– expensive: tốn kém

for example: having curtains done by a professional can be expensive.

– pottery: gốm sứ

p. eg: sell ceramics, but they are very expensive.

– try hard: nỗ lực để làm việc gì

p. Ex: My son has made great attempts to win first prize at the next judo competition.

– raise awareness: nâng cao nhận thức của ai

p. eg: people should be aware of protecting the balance of the ecosystem.

– mitigate: làm giảm nhẹ

for example: the problem of poverty and illiteracy in rural areas must be mitigated.

– problems: vấn đề

for example: today air pollution is becoming an increasingly serious problem.

4. describe a person you are very close to in your family. (mô tả một người trong gia đình mà bạn rất thân thiết)

Đầu tiên, bạn giới thiệu về người đó:

wow, to talk about the person closest to me in my family, I would like to mention my mother, who plays a crucial role in my life. she is not only my mom, she is also my idol, my best friend and also my consultant.

tiếp đến nêu lý do rồi ví dụ:

I adore her because she is a person with a big heart, affectionate and loving in the family.

(example) as you know, I live in a nuclear family with four members, my parents, my little brother and me; therefore, my mom will have more time to take better care of each member, both in terms of physical and emotional health. honestly, she’s the one i can share everything with no hesitation. whenever I have a problem, sadness or happiness, mom is always the first person I talk to. she always cheers me up, gives me valuable advice, and encourages me to look on the bright side whenever I feel down.

Besides, my mom is also a responsible citizen and does her job very well.

(example) I guess there must be pressure at her workplace and I know she has to work really hard to support the whole family, but I hardly ever hear her complain. her determination and strong-willed characteristics of her have set me a good example and that is also what I have to remind myself in order to be such a wonderful person like her.

từ vựng:

crucial role (n): vai trò đặc biệt quan trọng

good heart (adj): Ấm áp (tính cách)

nuclear family (n): gia đình hạt nhân (bao gồm bố mẹ và con cái)

look on the bright side (v): lạc quan

responsible citizen (n): công dân có trách nhiệm

determination (n): sự quyết tâm, kiên định

strong will (adj): Ý chí mạnh mẽ

trên đây là một số từ vựng và câu trả lời mẫu theo tema to describe a person, cô sẽ cập nhật thêm bài mẫu và từ vựng khác, mọi ngƹờtham.

bên cạnh đó, các bạn cùng tham khảo tổng hợp bài thi speaking part 2 hay nhất để nâng cao vốn từ sử dụng cho bài thi của mình.

các bạn cùng học nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *