SMTP miễn phí – Linux | BlogCloud365

smtp server

mọi thao tác liên quan đến email đều sử dụng smtp server

smtp server là một dịch vụ gửi mail số lượng lớn mà không bị giới hạn như các gói email kèm theo hosting hay gmail.

chúng ta có thể cài ặt một một server mail dùng ể gửi mail, thuê 1 email server ể gửi mail, … nhưng một vấn ề ường xảy ra ối với Ī các gi >

  • quá tải server
  • ip share hosting bị blacklist
  • quản lý các dịch vụ phức tạp
  • và còn nhiều vấn đề khác phát sinh trong quá trình vận hành

một số nhà cung cấp còn cung cấp giải pháp email marketing

một số nhà cung cấp smtp server miễn phí

một vài nhà cung cấp cho phép chúng ta sử dụng smtp server miễn phí trong một giới hạn nhất định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *