Ai là Người Chịu Trách Nhiệm | Internal Revenue Service

các bên chịu trách nhiệm

tất cả những ơn xin số ein (qua bưu điện, điện sao, điện tử) phải nêu riqute tên và mã số thuế của người đón thuế (ssn, iTin, had) người chuyển nhượng, chủ nhân hay người ủy thác. Cá nhân there are thực thể này, mà Irs gọi là “bên chịu trach nhiệm,” sẽ kiểm soát, quản lý, there Bên chịu trach nhiệm phải là một ca nhân (tức là một thể nhân) chứ không phải là một thực thể, trừ khi người nộp ơn là một thực thể chynnh phủ. nếu có hơn một bên chịu trách nhiệm thì thực thể có thể nêu bên nào mà thực thể muốn irs xem là bên chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Các Thực Thể phải báo cao bất kỳ thay ổi nào ối với bên chịu trach nhiệm cho irs trong vòng 60 ngày bằng cache dùng mẫu 8822 -b, thay ổi ịa chỉa hỉ nhac nhad nhac thac that nha. nhad nhad nhad nhad nhad nhad nhad nhad that nhad that nath) pdf.

theo hướng dẫn cho phiên bản đơn xin hiện tại thì “bên chịu trách nhiệm” được định nghĩa như sau:

ối với những thực thểc cổ phiếu there are lợi tức giao dịch hối đoai công khai hoặc ược khai với ủy ban chứng khon và giao dịch, thì “bên chịu trach nhiệm”) tổng quát, nếu là một công ty hợp danh, yêu cầu chung mà bên chịu trách nhiệm là một cá nhân áp dụđn. Ví dụ, (c) nếu một công ty cổ pHần là ối tac chung của một công ty hợp danh ược giao dịch công khai mà mẫu ss-4 ược nộp, thì bênn chup của công ty cổ phần, hoặc (d) nhượng, chủ nhân, there is người ủy thác nếu là quỹ ủy thác.

See Also:  Login With A Different User In Gmail - New Google Feature

ối với tất cả các thực thể khác, “Bên chịu trach nhiệm” là người có mức kiểm soát, hayc có quyền ối với ngân quỹ -S there are tài sản trong thực thựn ấ ấn ấn ấn then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then, then. trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát, quản lý hay hướng dẫn thực thể và chuyển nhượng ngân quỹ và tài sản. tuy nhiên, khả nĂng cấp tiền cho thực thể there are qền ược hưởng tài sản của thực thể mà không cor bất cứ thẩm quyền tương ứng ể kiểm soát, quản nhỏ) thì sẽ không làm cho người đó trở thành bên chịu trách nhiệm.

người Được chỉ Định

“người ược chỉ ịnh” là người ược trao quyền hạn chế ể hành ộng thay mặt cho thực thể, thường là trong khoảng thời gian nhất ịnh, và Trong South Thrich. “Viên chức chánh, người ối tổng quát,” v.v …, Theo ịnh nghĩa của Irs, là “bên chịu trach nhiệm” thực sự cho thực thay, Thay vì người ược chỉnh. Bên chịu trach nhiệm “là người there are thực thể kiểm soát, quản lý, there .đối với tài sản của thực thể.

sở thuế vụ đã biết rằng người ược chỉ ịnh sẽ ược nêu như là víên chức chánh, người ối tá tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, và ng ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ (employer identification number, there is ein). người được chỉ định không phải là một trong số những người này. người được chỉ định đúng hơn là chỉ được ủy quyền tạm thời để hành động thay mặt cho thực thể trong suῬhtr sử dụng người ược chỉ ịnh trong tiến trình nộp ơn xin số ein sẽ ngăn không cho irs thu thập thông thích hợp về sở hữu. p>

See Also:  Argentinian Mail Order Brides: Time To Meet Single Argentinian Girls For Marriage

irs sẽ không cho phép sử dụng người được chỉ định để xin số ein. tất cả những ơn xin số ein (qua bưu điện, điện sao, điện tử) phải nêu riqute tên và mã số thuế của người đón thuế (ssn, iTin, t) , ngc, ngá. chuyển nhượng, chủ nhân hay người ủy thác. Cá nhân there are thực thể này, Irs sẽ gọi là “bên chịu trach nhiệm,” sẽ kiểm soát, quản lý, there

MUốN NộP MẫU SS-4 đUng Cách, Cần Có tên, Mã Số Thuế Của người đeng thuế và chữ ký của bên chịu trach nhiệm trên mẫu và giấy ủy quyền. người ược chỉnh ệ ệ tam nhân nộp ơn xin trực tuyến cần nhớ giữ một bản bằng giấy của mẫu ss-4 ầy ủ đ đ đ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ. người ược chỉ ịnh không có quyền ủy quyền cho người ược chỉ ịnh ệệ tam nhân nộp mẫu ss-4, và sẽ không ƪuc

nếu sửng người ược chỉ ịnh trong tiến trình thành lập của tiểu bang và chưa biết rõ bên chịu trach nhihi thực sực thực thựi xcn xcn ịnh ca nhâđ đ

irs sẽ tiếp tục có những hành động ngăn ngừa sử dụng sai đơn xin số ein.

See Also:  SMTP Gmail Port, IMAP, POP3 Là Gì? Cách cấu hình POP3 Gmail

sửa Đổi thông tin doanh nghiệp khi sử dụng người Được chỉ Định

trong trường hợp đã sử dụng người được chỉ định để xin một số ein thì quý vị phải sửa đổi thông tin. mặt khác, thông tin liên quan đến một thực thể có thể bị tiết lộ cho người không được phép nhận thông tin đó. irs đang xem xét một số cách để xác định các bên chịu trách nhiệm của các thực thể. tuy nhiên, bằng cách tự cập nhật thông tin, một thực thể có thểchứng tỏ rằng họ là ối tác đáng tin cậy của irs trong viủệ tuân thu.

ể ể cập nhật thông tin này, hãy điền mẫu ơn 8822 -b, thay ổi ịa chỉ hay bên chịu trách nhiệm – doanh nghiệp, và gửi ếngla >

gửi mẫu đơn 8822-b tới:

333 w. pershing rd.

mail stop 6055 s-2

kansas city, mo 64108

m/s 6273

ogden, ut 84201-0023

irs sẽ gửi thư xác nhận việc chúng tôi nhận được thông tin cập nhật. NếU THựC THể CHưA NHậN ượC THư XAC NHậN TRONG Vòng 60 NGày Thì Nên GửI MộT BảN SAO CủA MẫU ơN 8822-B BAN ầU, CHÚ THÍCH “SECOND APPLICATION” (YêU CầU LầN HAI), ượ train.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *