Take a look at là gì

take a look (at someone or something)

To glance or look at someone or something, especially in a quick, informal, or nonchalant manner. Hey, Barry, come take a look at this engine and see if you can tell what”s wrong with it. I took a look, but nothing in the shop interested me. Wow, take a look at that gorgeous guy at the bar!See also: look, someone, take

take a look at someone or something

andhave a look at someone or somethingto observe or examine someone or something. I asked the doctor to take a look at my cut. Would you please have another look at your work? It is not complete.See also: look, take

take a look at

Turn your attention to, examine, as in Take a look at that new building, or The doctor took a look at Gene”s throat and swollen glands. For a synonym, see take a gander at. See also: look, takeSee also:

have/take a look at

look at for a moment看一看Take your hat off and let me have a look at it.把你的帽子摘下来让我瞧瞧。

take a look at

look at for a moment看一看Take your hat off and let me have a look at it.把你的帽子摘下来让我瞧瞧。

Bạn đang xem: Take a look at là gì

take a leaf from (one) take a leaf from (someone’s) book take a leaf out of (one’s) book take a leaf out of book take a leaf out of somebody’s book take a leaf out of someone’s book take a leaf out of someone’s book, to take a leak take a leak, to take a leap of faith take a licking and keep on ticking take a licking but keep on ticking take a liking to (someone or something) take a load off take a load off (one’s feet) take a load off (one’s) mind take a load off mind take a load off one’s feet take a load off someone’s mind take a load off your feet take a long look at something take a long walk off a short pier take a long walk on a short pier take a long, hard look at (something) take a look (at someone or something) take a look at take a look for take a look for (someone or something) take a lot of nerve take a lot of nerve (to do something) take a lot off (of) (one’s) mind take a lot out of take a lot out of (one) take a meeting take a message to Garcia take a middle course take a nap take a new turn take a nosedive take a number take a page from (someone’s) book take a page from someone’s book take a page out of (one’s) book take a page out of (someone’s) book take a peek at (someone or something) take a pew take a picture take a picture (of someone or something) take a picture, it will last longer take a piece out of (one) take a piss take a chair take a fancy for take a fancy to take a fancy to/for take a hand in take a journey take a look at take a/one”s chance take (a) pride in take a”s chance take aback take about take account of

Xem thêm:  Mobogenie là gì

Xem thêm: Bệnh Nghiện Tình Dục Là Bệnh Có Thực? Xem Phim Sex Nhiều Có Hại Không

take a look nghĩa là gì take a look nghia la gi take a look at là gì look in의 도의ㅓ take a look là gì take a look la gi take a look at nghĩa là gì nghĩa have another look about st

Xem thêm: Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Là Gì Và Mối Liên Hệ Tới Kiến thức

– Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ take a look at

Chuyên mục: Kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *