trong phân tích phân tích tài chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thể bị bỏ qua và bước này Phân tích sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu giá trị của doanh nghiệp.

Nếu phân tích này bị bỏ qua, các nhà đầu tư sẽ dễ bị đánh lừa bởi các báo cáo thu nhập tốt mà không hiểu tính bền vững của những lợi nhuận này. Bài viết phân tích vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty và giới thiệu các phương pháp phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm nâng cao mức độ đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các công ty, cũng như trong các tổ chức tín dụng.

Bạn đang xem: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kinh doanh,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính (bctc) của các công ty (dn), nó là một báo cáo tài chính bắt buộc và được lập vào cuối mỗi niên độ kế toán. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số. 24 (vas 24), vòng tròn số. 200/2014 / tt-btc (thông tư 200), thông tư 133/2016 / tt-btc, cũng đưa ra những câu hỏi rất cơ bản về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cung cấp thông tin về dòng tiền vào và ra từ một công ty (dòng tiền) và được coi là mạch máu của một doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo chuẩn mực kế toán quốc tế số. 07 (ias 07) “Thông tin về các luồng tiền của công ty rất hữu ích trong việc cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính cơ sở để đánh giá khả năng sử dụng các luồng tiền đó của công ty”. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền vào và ra được phân thành ba dòng tiền: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và từ hoạt động tài chính.

Quá trình lưu chuyển tiền tệ của một công ty được thực hiện thông qua các hoạt động mà công ty thực hiện: hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính. Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh bao gồm luồng tiền vào và ra liên quan đến quá trình thanh toán với người mua, người bán, người lao động … Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư bao gồm luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan đến đầu tư, mua lại, xây dựng, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định và tài sản và các khoản đầu tư tài chính khác không phải là các khoản tương đương tiền.

Các luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính bao gồm luồng tiền vào và ra liên quan đến việc tăng hoặc giảm vốn chủ sở hữu (nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, thanh toán vốn góp, mua lại cổ phiếu quỹ) và nợ phải trả (các khoản vay ngắn hạn , các khoản vay dài hạn đã nhận; đã trả vốn; trả tiền thuê tài chính; trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu).

Về bản chất, quá trình lưu chuyển tiền tệ trong công ty dựa trên mối quan hệ cân bằng của dòng tiền trong kỳ và được thể hiện qua phương trình:

tiền đầu kỳ + tiền nhận trong kỳ = tiền chi trong kỳ + tiền cuối kỳ

Đối với dn, dòng tiền (dòng tiền vào và ra trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ) là đặc biệt quan trọng. nhờ có dòng tiền mà công ty mới có thể thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung và trang bị các tài sản cần thiết, tận dụng các cơ hội thị trường. Ngoài ra, nhờ có dòng tiền, doanh nghiệp mới đảm bảo được khả năng thanh toán, tránh phá sản.

phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp

Năng lực tài chính của công ty là khả năng đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Năng lực tài chính vừa là điều kiện vừa là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Có nhiều chỉ tiêu để đánh giá năng lực tài chính, trong đó việc phân tích các chỉ tiêu thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những nội dung phân tích quan trọng để đánh giá hiệu quả năng lực tài chính của doanh nghiệp. .

phân tích sự biến động của dòng tiền,

Sự biến động (tăng, giảm) của dòng tiền thuần theo thời gian phản ánh kết quả của dòng tiền thuần của các hoạt động mà công ty thực hiện trong kỳ (hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính). Sự biến động của dòng tiền ròng theo thời gian không chỉ làm thay đổi quy mô mà còn dẫn đến sự thay đổi về chất lượng, xu hướng và tốc độ tăng trưởng của dòng tiền. biến động dòng tiền, bao gồm các tiêu chí sau:

– Tổng dòng tiền ròng: Tổng dòng tiền ròng của một công ty được tạo thành từ ba phần: Dòng tiền ròng từ Hoạt động kinh doanh, Dòng tiền ròng từ Hoạt động đầu tư và Dòng tiền từ Hoạt động đầu tư. các hoạt động. sử dụng các kỹ thuật so sánh để xem xét sự thay đổi về quy mô và tốc độ thay đổi của chỉ số này.

– Tỷ lệ an toàn dòng tiền: tỷ lệ an toàn dòng tiền dùng để đo lường khả năng trang trải chi tiêu vốn, đầu tư vốn vào hàng tồn kho và trả cổ tức trên dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh.

Xem Thêm : Samsung Galaxy A7 2018 | Giá chỉ 4.990.000 | Có Trả góp 0% – ViettelStore.vn

– Tỷ lệ dòng tiền tự do: Dòng tiền tự do phản ánh lượng tiền sẵn có để sử dụng cho hoạt động kinh doanh sau khi trang trải các nhu cầu tài chính và đầu tư để duy trì năng lực sản xuất ở mức hiện tại. Tỷ lệ dòng tiền tự do phản ánh chất lượng dòng tiền của công ty.

Giá trị của chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ chất lượng dòng tiền càng cao, công ty càng có điều kiện đảm bảo khả năng chi trả chi phí hoạt động, chi phí lãi vay, nộp thuế, chi trả cổ tức … cách đáp ứng các yêu cầu đối với các hoạt động đầu tư và tài trợ.

phân tích xu hướng dòng tiền,

Phương pháp này được thực hiện bằng cách sắp xếp các dòng tiền của các năm theo chiều ngang. phân tích tập trung vào xu hướng của dòng tiền mà không phân tích chi tiết từng dòng tiền tại một thời điểm cụ thể.

Với phương pháp phân tích xu hướng, dữ liệu cho từng dòng tiền được cuộn lại theo chiều ngang. điều này giúp loại bỏ ảnh hưởng của sự biến động trong dòng tiền tại một thời điểm cụ thể, tránh những đánh giá cục bộ về hiệu quả của chính sách quản lý chi phí của công ty.

Hơn nữa, việc xem xét dữ liệu trong một khoảng thời gian dài giúp nhà phân tích xác định vị trí của công ty trong chu kỳ kinh doanh. đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà phân tích đưa ra quyết định có nên cấp vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại hay không.

phân tích cấu trúc của dòng tiền ròng,

Cấu trúc của các luồng tiền thuần trong kỳ phản ánh tỷ trọng của từng phần của các luồng tiền thuần của các hoạt động mà công ty thực hiện trong kỳ trong tổng các luồng tiền thuần. Hoạt động tạo ra dòng tiền ròng càng lớn thì tỷ trọng của tổng dòng tiền ròng của công ty càng lớn. trường hợp trọng số âm (-) phản ánh dòng tiền ròng của hoạt động đó nhỏ hơn 0 (& lt; 0), tức là thu nhập không đủ.

Phân tích cấu trúc dòng tiền được thực hiện bằng cách tính toán và so sánh tỷ lệ của từng đoạn của dòng tiền thuần từ các hoạt động (kinh doanh, đầu tư, tài chính) trên tổng dòng tiền. lưu chuyển tiền thuần của công ty giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc, dựa trên kết quả so sánh để nhận xét về sức mạnh tài chính của công ty.

Một công ty được coi là có sức mạnh tài chính bền vững là một công ty có tỷ trọng dương trong luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và chiếm phần lớn trong tổng luồng tiền ròng của công ty đó. tỷ trọng đó sẽ tăng lên theo thời gian.

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư và tài trợ trong một thời kỳ nhất định có thể âm, nhưng không nhất thiết là dương. điều này có nghĩa là một công ty tạo ra tiền chủ yếu từ các hoạt động kinh doanh, không phải từ các hoạt động đầu tư và tài trợ.

phân tích khả năng tạo tiền,

Phân tích khả năng tạo ra tiền là phân tích các luồng tiền vào của một công ty, từ đó đánh giá năng lực tài chính và khả năng tạo ra các luồng tiền của công ty trong quá trình hoạt động.

được thực hiện bằng cách tính toán và so sánh sự biến động cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của dòng tiền của từng hoạt động trong tổng dòng tiền trong kỳ. khả năng tạo tiền mặt, cũng như xu hướng dòng tiền và dự báo dòng tiền ròng trong tương lai.

Tình hình tài chính của công ty là tích cực nếu và chỉ khi dòng tiền chính của công ty được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh và ngược lại; Nếu dòng tiền trong kỳ được tạo ra chủ yếu không phải từ hoạt động kinh doanh mà từ hoạt động đầu tư hoặc tài trợ, công ty có khả năng gặp khó khăn trong thanh toán và rủi ro kinh doanh. Do đó, cần phải tìm ra nguyên nhân, kiểm tra tình hình hoạt động, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, điều chỉnh việc sử dụng vốn, nhất là vốn vay trong giai đoạn tiếp theo.

Phân tích việc tạo tiền và dòng tiền, cung cấp cho người dùng thông tin về những thay đổi trong tài sản ròng, cấu trúc tài chính và khả năng chuyển đổi tiền mặt, khả năng thanh toán và khả năng tạo dòng tiền của dn trong quá trình hoạt động.

Phân tích dòng tiền làm tăng khả năng đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty và khả năng so sánh giữa các công ty vì nó loại bỏ ảnh hưởng của các phương pháp kế toán khác nhau đối với cùng một giao dịch và hiện tượng, đó là lợi nhuận của kế toán tiền tệ.

Xem Thêm : Tải Hack FIFA Mobile 22 MOD (Vô Hạn Tiền) APK 15.3.02 – MODPURE

nâng cao vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong việc phân tích năng lực tài chính doanh nghiệp

Trên thực tế, do báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo khá mới và nhiều công ty chưa thực sự quan tâm đến nó nên chưa đánh giá đúng chức năng của nó và chưa có những phân tích khoa học. do đó, cần có hướng dẫn để cải thiện chức năng. báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đưa vào thực tiễn và góp phần quan trọng vào việc phân tích năng lực tài chính của các công ty.

trước tiên, mỗi doanh nghiệp, tổ chức tài chính phải có một bộ phận có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực tài chính nói chung; đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đọc, hiểu và phân tích các chỉ tiêu cơ bản về lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm cả luồng tiền vào và luồng ra từ hoạt động.

đội ngũ có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính kế toán sẽ giúp các nhà quản lý hiểu sâu sắc về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hiểu rõ vai trò của chúng, từ đó tự họ thấy được sự cần thiết phải lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. dòng chảy.

p>

Giải pháp này không chỉ góp phần minh bạch hóa báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mà còn giúp công ty đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các đối tác, từ đó đưa ra các phân tích, nhận định, quyết định đầu tư hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, nên tăng cường cơ sở vật chất của công tác kế toán, đặc biệt là áp dụng tin học hóa vào công tác kế toán, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc ứng dụng tin học hóa trong công tác kế toán một mặt sẽ rút ngắn khoảng cách giữa kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế trong quá trình hội nhập; mặt khác, nhờ tạo môi trường làm việc thuận lợi, công việc kế toán được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn; Việc lập các báo cáo kế toán, bao gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trở nên dễ dàng hơn, tự động hóa…

Thứ ba, Nhà nước phải có chính sách phù hợp, đặc biệt là chính sách đầu tư, liên doanh, liên kết. Thông qua các chương trình, dự án đầu tư nước ngoài vào nước ta, hệ thống kế toán nước ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để thích ứng với xu thế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi, đáp ứng yêu cầu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, một đối tượng trong kế toán áp dụng rộng rãi và khoa học. hệ thống. ở Việt Nam.

Tóm lại, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã và đang trở thành công cụ phân tích hữu ích nhất giúp người sử dụng thông tin đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đúng đắn. Hy vọng rằng trong tương lai, với sự lớn mạnh của các công ty về kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh, việc áp dụng và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách hiệu quả sẽ đạt được những kết quả khả quan trong việc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. tiền thực sự là một công cụ không thể thiếu của các công ty muốn thành công.

tài liệu tham khảo:

1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số. 24 (đi 24);

2. chuẩn mực kế toán quốc tế số 7 (nghĩa là 7);

3. nguyễn văn công, giáo trình phân tích bctc, 2017, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân;

4. Thông tư số 200/2014 / tt-btc ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

5. Thông tư 133/2016 / tt-btc ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(theo cổng thông tin tc)

bài đăng: ths. nguyễn thị đoạn trang – đại học duy tân

Nguồn: https://httl.com.vn/e
Danh mục: Tài chính